Bács-Kiskun megye múltjából 15. (Kecskemét, 1999)

KEMÉNY JÁNOS Baja város közoktatásügye a tanfelügyelő közigazgatási bizottsághoz intézett jelentéseinek tükrében 1876-1890

KEMÉNY JÁNOS Baja város közoktatásügye a tanfelügyelő közigazgatási bizottsághoz intézett jelentéseinek tükrében 1876-1890 A magyar iskolarendszer fejlődése a korszak oktatási törvényeinek, rendeleteinek alapján Alapszintű oktatás A kiegyezés utáni magyar oktatási rendszer alappillérét az 1868. évi 38. törvénnyel fektették le a törvényalkotók. A népoktatási törvény ugyanis előírta, ha egy községben legalább 30 tanköteles korú, 6-12 éves gyermek él, és nincs működő felekezeti iskola, a község köteles elemi népiskolát felállítani. A népiskolai szervezet alapját a 6-12 éves korban kötelező elemi népiskola képezte. 1 Az elemi népiskola két tanfolyamot foglalt magában: a 6 évig tartó mindennapi és a 3 évig tartó ismétlőiskolai tanfolyamot. A kötelezően előírt 6 évnél kevesebbet csak azok a gyermekek járhattak, akik a 4 elemi osztály elvégzése után felsőbb tanintézetbe mentek át, és ott legalább 2 évig tanultak. ísmétlöiskolába tartoztak járni a 12. évüket betöltött, a mindennapi iskolát elvégzett tankötelesek. 2 A népiskolai oktatás hatékonyságát jelentősen elősegítette az, hogy a törvény­alkotók az 1868. évi 38. törvényben az oktatás nyelvévé az iskola tanulóinak anya­nyelvét tették meg. 3 A népiskolák helyi hatóságáról, az iskolaszékről már az 1868. évi 38. törvény rendelkezett. Ezt a népiskolák hatóságairól és felügyeletéről szóló 1876. évi 28. törvény módosította. A törvény alapján a népiskolák közigazgatási ügyeit a vallás­és közoktatásügyi miniszter vezetésével a törvényhatóságok és azok közigazgatási 1 Magyarország története 1848-1890. (a továbbiakban: Mo. tört.) Főszerkesztő: KOVÁCS Endre, Bp., 1979. 2. k. 1399. 2 KISS Áron dr.: A magyar népiskolai tanítás története, Bp., 1881. I. füzet 70-71. 3 Mo. tört. Bp., 1979. 2, k. 1400.; A magyarországi népoktatásügy, kereskedelmi és ipari szakoktatás szervezete és közigazgatása, (a továbbiakban: A mo-i népoktatásügy ... ) Szerkesztők: LÉVA Y Ferenc, Dr. MORLIN Emil, SZUPPÁN Vilmos Bp., 1893. 1. k. 217. - Az 1868. évi 38. törvény 11. J­a szerint a tanulók az elemi népiskolában a következő tantárgyakat tanulták: hit- és erkölcstan; írás­olvasás-számolás; nyelvtan; beszéd- és értelemgyakorlat; hazai földrajz és történelem, kiegészítve némi általános földrajzi és történeti ismeretekkel; természetrajz és természettan elemei; gyakorlat a mezőgazdaság és a kertészet köréből; állampolgári ismeretek; ének- és testgyakorlás - az utóbbinál figyelembe véve a majdani katonai gyakorlatok igényeit.

Next

/
Oldalképek
Tartalom