Bács-Kiskun megye múltjából 15. (Kecskemét, 1999)

IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR A közigazgatás alakulása a mai Bács-Kiskun megye területén a polgári forradalom után

IYÁNYOSI-SZABÓ TIBOR A közigazgatás alakulása a mai Bács-Kiskun megye területén a polgári forradalom után A polgári forradalom hatása A magyar polgári társadalom és állam létrejöttében minden tekintetben meghatá­rozó szerepe lett az 1848-49-es forradalomnak és szabadságharcnak. Az európai forradalmak nyomása alatt született áprilisi törvényeink lehetővé tették, hogy a rendi társadalom fejlődése és változásai során létrejött közigazgatási rendszerünk is alap­vetően megújulhasson. 1 A különféle rendi kiváltságok eltörlése, a törvény előtti egyenlőség, a közös teherviselés, az ősiség felszámolása, a népképviselet elvének elismerése stb. merőben új lehetőségek előtt nyitott utat. Kiemelten hangsúlyoznunk kell, hogy ennek az eseménysornak a jelentőségét elsődlegesen nem csak azok a változások bizonyítják és érzékeltetik, amelyek a nem egészen másfél év alatt vég­bementek, hanem azok is, amelyek csak a kiegyezés után válhattak valóra. Ma már senki sem kétli, hogy polgári forradalmunknak az egész későbbi fejlődé­sünkre gyakorolt elementáris hatása annak is köszönhető, hogy azt megelőzte egy rendkívül mélyreható vitákra, szakmai és elméleti előkészítésre vállalkozó közel negyed század, az ún. reformkor. Az országgyűléseken, tudományos körökben, a sajtóban, a kaszinókban és a különféle egyletekben nem csak a gazdaság, a nemzeti függetlenség sorsa és a társadalmi reformok váltottak ki hosszantartó, igen elmélyült és olykor szenvedélyes vitákat, hanem a közigazgatás jövője is. A feudális közigazgatás 2 és a legjelentősebb rendi kiváltságok felszámolásában egyetértők két nagy táborban gyülekeztek. Azok, akik a nyugat-európai demok­ratikus fejlődés eredményeit, főként pedig az 1831. évi belga alkotmányban rögzült polgári jogviszonyokat látták volna szívesen Magyarországon is, szerették volna gyökeresen felszámolni a rendiséget és vele együtt a nemesi vármegyerendszert is, amely az eltérő okok miatt létrejött, de már minden tekintetben idejét múlt kiváltsá­gok és az ezekből eredő visszásságok egyik legfőbb bázisa lett. Ők, a centralisták, 1 A társadalmi átalakulást célzó törvénycikkek között meghatározó jelentőségűnek bizonyult a IX. és a XIII., amelyek részben az úrbéri szolgáltatásokat törölték el, és a jobbágyokat telkeik tényleges tulajdonosává tették, illetve felszámolták a papi tized szedésének jogi alapját. SPIRA György, 1979.107. 2 1848 előtt az állandó települések jogi formája a (község) falu, a mezőváros, a rendezett tanácsú vagy szabad királyi város volt. Ezek lakossága a községi hatóságot királyi kiváltságlevél vagy földesúri szabadalom, illetve úrbéri szerződés alapján gyakorolta. A földesurak a falvak és a mezővárások igazgatásába és az első fokú jogszolgáltatásába is erőteljesen beavatkozhattak. Ennek jogi hátterét számolta fel az 1848: IX. t.c. MAGYARY Zoltán, 1942. 301.

Next

/
Oldalképek
Tartalom