Bács-Kiskun megye múltjából 14. (Kecskemét, 1998)

BÁNKÚTI IMRE Kecskemét a Rákóczi-szabadságharcban 1703-1711

BÁNKÚTI IMRE Kecskemét a Rákóczi-szabadságharcban 1703-1711 1. Két hadsereg között Johann Friedrich Globicz báró ezredes, a szegedi császári őrség parancsnoka, 1703. június 7-én rövid levélben értesítette Kecskemét város vezetőit, hogy Ugocsa és Bereg vármegyék területén Rákóczi és Bercsényi lázadást kezdtek, katonákat gyűjtenek.* A király iránti hűségre és hírek küldésére szólítja fel a várost, amelynek szükség esetén segítséget ígér. 1 A tanács a hírt még aznap közölte a budai kamarai adminisztráció vezetőjével, aki ezért meg is dicsérte Őket. 2 A hírt a város aligha fogadta örömmel. Még túlságosan friss volt annak a két évtizednek az emléke, melynek a Thököly-felkelés, majd a felszabadító háborúk hadseregjárásának következményeként a város történetének egyik legkeservesebb periódusát élte át, állatállománya ala­posan megcsappant, s főleg a tehetősebb rétegek vagyona jelentősen lecsökkent. 3 A karlócai békekötés utáni néhány év fejlődését most újabb veszély fenyegette. Kecskemét város vezetésének politikáját, magatartását az elkövetkező években három tényező határozta meg, amelyek a felkelés első éve alatt, kb. 1704 nyarára véglegessé váltak. 1/ A mezőváros földrajzi fekvése. A Duna-Tisza közének közepén, a Buda-Szeged vonalnak nagyjából a felezőjén, egyforma távolságra mind­két fontos erősségtől, de meglehetősen közel Szolnokhoz, és eléggé távol s jóval északabbra, a körzet peremén fekvő Egertől. Kecskemét szem­pontjából Budának-Pestnek és Szegednek volt igazán jelentősége. 2/ A második tényező éppen ezeknek a pontoknak a birtoklása volt. 1703 nyarán, kora őszén úgy tűnt, hogy a felkelők birtokukba veszik legalábbis az egész Alföldet. Globicz, csekély számú reguláris egységével * Kötelességemnek tartom kiemelni, hogy munkám közben sokat használtam és haszno­sítottam BALANYI Béla kitűnő összeállítását: A három város és II. Rákóczi Ferenc szabadságharca In: Studia Comitatensia 7. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból. Fejezetek Pest megye történetéből I. Szentendre, 1979. 63-169. Ez a munka nagy segít­ségemre volt a politikai, katonai események, gazdasági folyamatok megállapításánál. Tanulmányom elkészülte után jelent meg: Pest-Pilis Solt vármegye a Rákóczi-korban I-II. Közreadja BÁNKÚTI Imre, Bp., 1996. (Előmunkálatok Pest megye monográfiájá­hoz 2.) Ez a forráskiadvány sok új adatot tartalmaz Kecskemétre is. 1 BÁNKÚTI Imre, 1992-1994. II.5. 2 Buda, 1703. jún. 11. HORNYIK János: IV. 229. 3 SZAKÁLY Ferenc, 1983. 59-68. BÁLINTNÉ MIKES Katalin, 1989.

Next

/
Oldalképek
Tartalom