Bács-Kiskun megye múltjából 12. (Kecskemét, 1993)

Tóth Ágnes A MAGYARORSZÁGI DÉLSZLÁVOK HELYZETE ÉS TÖREKVÉSEI 1945-1948 (Dokumentumok)

Az 1080/1945. M. E. sz. rendelet értelmében csak a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült pártok küldhettek — paritásos alapon — tagokat a községi önkormányzatokba, igazoló bizottságokba, nemzeti bi­zottságokba. Erre történő hivatkozással tagadta meg Bács-Bodrog vármegye főis­pánja 1947. február 24-én az Antifasiszta Front bácsalmási szervezetének kérését, akik az I. sz. igazoló bizottságba akartak tagot delegálni. Indoklá­sul előadták, hogy „szervezetük úgy helyben, mint vidéken számottevő, baloldali, demokratikus alapokon nyugszik, és a kijelölt szocialista elvek irányvonalán halad. Ezek szerint úgy hisszük, hogy általánosságban a közügyek irányításában jogosan óhajtunk részt venni." 7 Figyelemre méltó az a jelenség is, amelyre a vármegye szociáldemok­rata alispánja hívja fel 1946. május 15-én kelt jelentésében a figyelmet: „Mint már előbbi jelentésemben kitértem, súrlódások a pártok között csak szláv lakta községekben van. A szlávság nagy része a kommunista párt tagja. Azonban tevékenységét ott nem annyira kommunista eszmék kifej­tésére, mint inkább nemzetiségi, mondhatni soviniszta céljai elérésére for­dítja. A legutóbbi délszláv összeírások során törvényhatóságom egész terü­letén számuk pontosan 6478 fő. Ezek közül horvát 89, bunyevác 6046, szlovén 25, szerb 318 anyanyelvű, és ezeknek is csak igen kis hányada vallotta magát nyíltan délszláv nemzetiségűnek, ugyanakkor pedig a köz­ségi elöljáróságokban túlsúlyra törekszenek. így Bácsalmás, Gara, Katy­már, Hercegszántó községekben fejtenek ki tevékenységet Jugoszláviához való csatlakozásuk érdekében..." 8 A Magyar Kommunista Párt és a Szlávok Antifasiszta Frontja közötti szoros kapcsolat megalakulásuktól kezdve megfigyelhető. A horvátok és szerbek által lakott községekben mind Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megyében, de másutt is, az esetek nagy részében a Front helyi szervezetei­nek alapító tagjai ott voltak a Magyar Kommunista Párt szervezeteinek alapítói között is. 9 A front képviselői az 1947. augusztus 31-i parlamenti választásokon az MKP listáin indultak. A Front főtitkárát, Rob Antunt parlamenti képvi­selővé választották. A Rob Antun vezette Front II. Országos Konferenciáját 1947. október 5-6-án Bácsalmáson tartotta. A konferencián nagy hangsúlyt kapott az anyanyelvi oktatás megvalósítása, a délszláv nyelvhasználat, valamint számarányuknak megfelelő képviseletük a közigazgatásban. Követelték továbbá, hogy a határmenti községekből távolítsák el a „délszláv nép ellen­ségeit", a jugoszláviai menekülteket. Ismét felvetődött a Front párttá ala­kításának kérdése. Ebben nem, míg a névváltoztatás kérdésében állást 7. BKML. Bács-Bodrog vármegye főispánja 90/1947. 8. BKML. Bács-Bodrog vármegye alispánja 40/1947. 9. Lásztity S. Lyubomir, 1979. 195.

Next

/
Oldalképek
Tartalom