Bács-Kiskun megye múltjából 12. (Kecskemét, 1993)

Tóth Ágnes A MAGYARORSZÁGI DÉLSZLÁVOK HELYZETE ÉS TÖREKVÉSEI 1945-1948 (Dokumentumok)

(bunyevác) lakosságának azt a kívánságát, hogy a magyarokkal továbbra is testvé­ri egyetértésben akarnak élni, de követelményként állítja ez oda azt, hogy az itteni szlávok is élvezhessék azokat a jogokat, amelyeket a jugoszláviai magyarok a Jugoszláv államban élveznek. A röpirat követeli, hogy a bunyevácok által lakott községek iskoláiban a horvát nyelvet is tanítsák, követeli horvát nyelvű hírlap megindítását, kulturális egyesületek megalakítását és a nemzeti és kulturális élet minden tekintetben való kifejlődésének lehetővé tételét. Nyilvánvalóan Karagityra és annak Gairáról történt elköltözésére utalással ugyanez a röplap követeli, hogy a magyar hatóságok tegyék lehetővé kipróbált harcosuknak a bajai háromszög antifasiszta mozgalma horvát vezető emberének, aki egyúttal a röpirat szerint az egyetlen horvát író Magyarországon és a legalkal­masabb szervezője a nagyobb vonalú szláv kulturális életnek, és akit a fasiszták és reakciósok éppen emiatt tettek lehetetlenné és helyeztek letartóztatásba, — haza­térését Magyarországba a bajai háromszögbe. A röplap szerint amióta vezérük (Karagity) kénytelen volt visszavonulni, a bunyevác kulturális élet teljesen megbé­nult. Eltekintve attól, hogy a szóbanforgó és itt ismertetett röpiratnak a magam részéről nem tulajdonítok sok jelentőséget, mert nézetem szerint annak kiadása és terjesztése Karagity szűkebb híveitől, esetleg rokoni körétől ered, mégsem hagyha­tom figyelmen kívül azt, hogy komolyabb bunyevác körökben is hangsúlyozott tény az, miszerint a magyar állam eddig semmi olyan komoly intézkedést nem tett, amely a hazai bunyevácok jogos nemzeti, kulturális igényeinek kielégítését elősegí­tette volna. Vannak ugyan a vármegye egyes bunyevác lakosságú községeinek elemi iskoláiban bunyevác tagozatok és tanítók, ezek azonban nem állanak e külön hivatásuk magaslatán, és működésük igen gyakran ellenkezőjét váltja ki a kívánt hatásnak. A meglévő kulturális egyesületek jelentéktelenek és a megfelelő támoga­tás hiánya miatt céljaikat nem töltik be. Horvát nyelvű újság pedig a vármegye területén eddig nem jelent meg. Ha feltételezem, hogy a jugoszláviai magyaroknak sem elégíti ki maradéktalanul min­den jogos nemzeti és kulturális kívánságát, akkor is meg kell állapítanom, hogy az összehasonlítás a két nép békés együttélésének veszélyeztetését hozhatja magával, sőt, az elkövetkezendő béketárgyalásokon is számukra hátrányos helyzetet okoz­hat. A magam részéről a bunyevác lakosság nemzeti és kulturális törekvéseinek kielégítését és felkarolását a magyar állam biztonsága, a két nép zavartalan és nyugodt együttélésének bizonyítása szempontjából teljesen veszélytelennek, sőt, kívánatosnak látom és éppen ezért és ezekre való utalással kérem a Miniszterelnök Urat, szíveskedjék a kérdést a külügyminiszter és belügyminiszter urakkal együtt tárgyalás alá venni és oda hatni, hogy a bunyevác lakosságú községekbe a bunye­vácok által kívánt, de a magyar állam szempontjából megbízható bunyevác tanítók kerüljenek, meglévő kultúregyesületeik megfelelő erkölcsi, sőt esetleg anyagi támo­gatásban részesüljenek és ugyancsak anyagi támogatást kapjanak egy megindítan­dó bunyevác (horvát) nyelvű időszaki laphoz. Megjegyzem, hogy a vármegye főispánja figyelmét a bunyevác kérdésre a jelentésem szellemében már felhívtam és vele együtt egy jugoszláv-magyar baráti egyesület létrehozását kezdeményeztem. A főispán úr tudomásom szerint ebben a

Next

/
Oldalképek
Tartalom