Bács-Kiskun megye múltjából 12. (Kecskemét, 1993)

Tóth Ágnes A MAGYARORSZÁGI DÉLSZLÁVOK HELYZETE ÉS TÖREKVÉSEI 1945-1948 (Dokumentumok)

FORRÁSKÖZLÉS 1. BAJA, 1945. szeptember 6. BARCSAY IVÁN ALISPÁN MINISZTERELNÖKNEK ÍROTT JELENTÉSE A BÁCS-BODROG VÁRMEGYEI BUNYEVÁC LAKOSSÁG HELYZETÉRŐL 12 Bács-Bodrog vármegyének, különösen a trianoni határmenti községeiben eléggé jelentős számú bunyevác lakossága van. Folyó év elején eszközölt megállapí­tás szerint számuk az egész vármegyében 7606 fő, ami a vármegye lakosságának kb. 10%-át teszi ki. 13 Ezek a bunyevácok ez idő szerint még rendezetlen kisebbségi viszonyok között élnek, és éppen ezért sok olyan befolyásnak vannak kitéve, amely­nek végső eredménye úgy a bunyevác nemzetiségű lakosság békés együttélésének biztosítása, mint az elkövetkezendő békeszerződések szempontjából véleményem szerint nem lenne kívánatos. A kérdés megvilágításánál szabad legyen utalnom azokra az előzményekre, amelyek ennek a kérdésnek a komolyságát jellemzik. A bunyevác lakosság az elmúlt évek alatt a nemzetiségi kérdések iránt tartóz­kodó magatartást tanúsított, a népi szokásaik, és a nemzetiségi kultúrájuk ápolása és kifejlesztése terén általában megelégedett azokkal az eredményekkel, amelyeket az akkori hatósági és kormányintézkedések részükre lehetővé tettek. A bunyevác­ságnak egy jelentős része ezek alatt az idők alatt, különösen Baja városban, be is olvadt a magyarság közé. Lényegesen megváltozott azonban a helyzet az orosz hadsereg bevonulása után, amikor a bunyevácok nemzetiségi öntudatát az oroszok jelenléte és a szomszédos Jugoszlávia egyes köreinek a bajai háromszögre támasz­tott igénye igen erős mértékben felébresztette, illetve felfokozta. 14 Az orosz bevonu­lást követő első hónapokban a vármegye bunyevác lakossága jugoszláv *ii partizán megbízásból a bunyevác lakosságú községekben jugoszláv népfelszabadító bizottsá­gokat és rendőrséget (odbor és milicija) szerveztek meg és egyes községekben, így 12. OL. Jelenkori Gyűjteménye. Miniszterelnökség iratai 7195/1945. 13. A vármegye nemzetiségi összetétele az 1941-es népszámlálás adatai és az 1945 évi alispáni kimutatás alapján: Nemzetiség 1941 1945 magyar 78171 77818 néme t 26811 12710 szlovák 23 7 szerb 324 932 horvát 7475 7606 egyéb 186 254 Összesen: 12990 99327 Az 1941. évi népszámlálás. 2. köt. Demográfiai adatok községek szerint. Történeti Sta­tisztikai Kötetek Bp. 1976. 184-187. BKML. Bács-Bodrog vármegye alispánjának ir. 1656/1945. 14. Ajugoszláv partizánok 1944. novemberében szállták meg a bajai háromszöget. Tevékeny­ségük a közigazgatás szervezésére, valamint a megszállt községek általuk bűnösnek ítélt lakosságának megbüntetésére terjedt ki. Kunbaja községből előbb 75 személyt Szabad­kára internáltak, majd 1945. januárjában újabb 71 embert front mögötti közmunkára vittek el. A „megbüntetettek" kivétel nélkül német nemzetiségűek voltak. — BKML. Kunbaja község iratai 166/1945.

Next

/
Oldalképek
Tartalom