Bács-Kiskun megye múltjából 10. - Gazdaság és társadalom (Kecskemét, 1989 [!1990])

Ö. KOVÁCS József: Mintavétel Kecskemét XVIII. századi történetéből: a mezővárosi társadalom és a zsidóság

fentiekben említett egyik rendszer a tulajdonképpeni helyi társadalom a maga összes létező külső és belső viszonyaival, amelyeknek bemutatása a jövő egyik feladata lesz. Mondhatnánk azt is, hogy egy közösség (communi­tas) bizonyos működéseire vagyunk kíváncsiak, ha nem tartanánk attól, hogy e kifejezés kissé megtévesztő. Egy számunkra követhető értelmezés szerint ez a közösség jórészt egyenlő valamilyen termelési érdekkel, illetve érdekeltségekkel. 2 Lehetőségeinket azonban meghaladja, hogy esetleg a kecs­keméti XVIII. századi termelési szervezet egészéről szóljunk, legfeljebb ha adalékokat nyújthatunk a kérdés megválaszolásához. A hivatkozott gondo­latmenetből már most szükségesnek tartjuk mi is kiemelni: a mezővárosi termelési keret és az árutermelő állattartás esetünkben kardinális viszonyát, hiszen az utóbbi jelentette a jobbágyparaszti tőkeakkumuláció nagy lehetősé­gét. Ez (árutermelés és állattartás jövedelmező kapcsolata) azonban Kecske­méten is gyakran csak eshetőség maradt a XVIII. században, a szükségszerű­ség szintjére inkább csak a XVIII—XIX. század fordulójától megkésve lé­pett. Fogalmaink szerint e mezővárosi érdekközösség egy helyi társadalmat alkotott abban az értelemben, hogy minden bizonnyal volt különös és sajátos szerepe a társadalmi szerkezetváltozásnak Kecskeméten is, ahol ezek a válto­zások a helyhez (a mezőváros geográfiai, településföldrajzi elhelyezkedése, a népesség megtartó ereje, belső struktúrája, hatalmi viszonyai stb.) is kötőd­tek. 3 E helyi jellemzők még markánsabbá vagy éppen, ezzel ellenkezően, halványabbá akkor válhatnak, ha leírásuk után más, közeli és távoli települé­sek, sőt régiók ismeretének tükrében vizsgáljuk őket. így azt is jelezni kíván­juk, hogy kutatásunk valóban egy részleteredmény lesz, amely talán egy további, akár másutt elvégzendő munka után nyerheti el valós helyét. 4 Források nélkül céljaink elérhetetlenek, így azokról is szólnunk kell. Szem­betűnő és egyúttal természetes, hogy a feldolgozás során mi is szinte kizáró­lag hivatalos dokumentumokra támaszkodhattunk, amelyek többnyire szük­ségszerűen az éppen hatalmon levők igen gyakori pozícióőrzési szándékait (is) tükrözik, ugyanakkor sűrűn rejtve hagynak egyéb — emberi — szempon­tokat. S ennek kényszerű tudomásulvételével kellett valamiképpen hozzáfér­2 Szilágyi Miklós: A Békés megyei mezővárosok belső és külső kapcsolatrendszerei, 54—56. o. In: Paraszti társadalom és műveltség a 18—20. században II. Szolnok, 1974. (a továbbiakban Szilágyi, 1974.) 3 Ld. még ehhez: Iványosi-Szabó Tibor jelen kötetben lévő munkáit, valamint Thirring Gusztáv: Kecskemét népessége és társadalmi viszonyai II. József korában. Magyar Statisztikai Szemle, 1935. XIII. évf. máj. (a továbbiakban Thirring, 1935.) 4 A téma egyes, a későbbi évtizedekre vonatkozó kérdéseit tárgyalja: Ö. Kovács József: A kecskeméti zsidók polgárosodása. Levéltári Szemle, 1987. XXXVII. évf. 4. sz. 30—43. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom