Bács-Kiskun megye múltjából 10. - Gazdaság és társadalom (Kecskemét, 1989 [!1990])

Ö. KOVÁCS József: Mintavétel Kecskemét XVIII. századi történetéből: a mezővárosi társadalom és a zsidóság

Ö. KOVÁCS JÓZSEF Mintavétel Kecskemét XVIII. századi történetéből: a mezővárosi társadalom és a zsidóság Bevezetés: a módszerről és a témáról A zsidóság XVIII. századi állapotának vizsgálatakor első látásra arra kény­szerül a kutató, hogy főként gazdaságtörténettel foglalkozzon. Ez a megálla­pítás azonban csak a korabeli valóság bizonyos megcsonkításának árán tűnik helytállónak, ugyanis az általunk rendszerként — tehát egymással összefüggésben levő viszonyok, kölcsönhatások hálózataként — értelmezett történelmi tér és idő elemzése szükségessé teszi, hogy például a társadalom­történetet is figyelemmel kísérjük. S akkor még tovább fokozódhat a hiányér­zetünk, hiszen az előbbiekkel szerves kapcsolatban álló hatalmi-politikai érdekeltségek, a kulturális elemek bemutatása is ide tartozhatna. E módszer­tani vagy inkább ismeretelméleti felvetéssel természetesen többnyire csak igényünkre, sok tekintetben kísérleti valóságszemléletünkre szeretnénk utal­ni, tehát korántsem egy teljességgel megvalósított történeti elemzésről van szó. Gazdaság és társadalom egymástól egyébként is nehezen elválasztható kölcsönös viszonyairól, folyamatairól, helyenként azonban éppen hogy csak a regisztrálhatóság szintjét elérő — különösen, mivel XVIII. századi források alapján dolgozunk — állapotrajzról és szórványadatokról fogunk írni. Igyek­szünk majd bemutatni az ún. anyagi lét (emberek és dolgok) jó néhány jellemzőjét, a munkamegosztás fennálló, s valójában tökéletesen sohasem rögzített rendszerét. Kikerülhetetlen, hogy ne foglalkozzunk a kereskedelem­mel, a piaccal és a vásárral. Az ekkor még önellátást is folytató paraszti termelés vizsgálata mellett sem felejthető el, hogy jóformán minden gazdasá­gi-társadalmi alakulatban egyszerre több gazdaság létezik (például a piac alatti alaptevékenységi zóna), amelyek együttes leírása a hatványozott forrás­hiány miatt nagyon kockázatos vagy éppen lehetetlen. 1 A korabeli Magyarország egyik legnagyobb mezővárosának a címben jelzett vizsgálatára vállalkoztunk azzal az előzetes megjegyzéssel, hogy a 1 Gondolatmenetünkben pl. az alábbiakra támaszkodtunk: Georges Duby: Emberek és struktúrák a közép­korban. Bp., 1978. 103—113. p.; Fernand Braudel: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus XV—XVIII. század. A mindennapi élet struktúrája: a lehetséges és a lehetetlen. Bp., 1985. 13—14., 486., 490., Stier Miklós—Szász Zoltán: Új- és legújabbkori helytörténetírásunk módszertani kérdéseihez, 3—4. p. In.: Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv 9. Szerk. Kanyar József. Kaposvár, 1978.

Next

/
Oldalképek
Tartalom