Bács-Kiskun megye múltjából 7. - Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások (Kecskemét, 1985)

Az árak alakulása Kecskeméten 1662—1790

Az árak alakulása Kecskeméten 1662—1790 Történészeink többsége már a XIX. század végén felhívta a figyelmet a gaz­daságtörténet rendkívüli fontosságára. Azóta is nemegyszer idézték Acsády Ignácnak, ezen generáció talán legkiválóbb gazdaságtörténészének máig aktuális megállapítását: „Amíg alaposan meg nem írják Magyarország gaz­dasági történetét, addig alig ismerhetjük tiszta valójában Magyarország politikai történetét." 1 E kulcsfontosságú feladat elvégzése a következő fél­évszázad alatt kevés történészt inspirált. Közben Európában, mindenekelőtt Franciaországban egész történésziskolák fáradoztak eredményesen hasonló ügy érdekében . 2 Marxista történetírásunk is egyik legfontosabb feladatának tekintette, és tekinti ma is, hogy a politikai és a szellemi élet jobb megismerése érdekében minél pontosabban feltárjuk a gazdasági és a társadalmi változások folya­matát, illetve e változások okait. E szerteágazó tevékenységen belül külö­nösen fontos a XVI—XVIII. századi hazai és nyugat-európai fejlődés eltérő vonásainak, valamint kapcsolatrendszerének megismerése érdekében kifej­tett munka. E tekintetben nemcsak a külföldi eredmények adaptálása tör­tónt meg az elmúlt évtizedek során, hanem a hazai kutatások és tudományos sikerek is nemegy alkalommal Ösztönzően hatottak a külföldi marxista és polgári történetírásra. 3 A gazdaságtörténeten belül a pénz- és ártörténet fel­tárása közismerten az egyik legsürgősebb, minden későbbi munkát előké­szítő teendő. Ezért hangsúlyozta már közel negyed századdal ezelőtt Wittman Tibor: „[. . .] meg kell indulnia nálunk is a pénzártörténeti mun­káknak. Ez a XVI—XVII. század legfontosabb problémáinak eldöntéséhez 1. ACSÁDY Ignác : Közgazdasági állapotaink a XVI. és a XVII. században. Bp. 1889. 5. 2. Ausztriában Pribram körül, Franciaországban Bloch körül kialakult gazdaságtörténeti csoport munkásságát kell elsődlegesen kiemelnünk. 3. Nem lehet feladatunk e helyen a felszabadulás utáni évtizedek kiemelkedő tudományos eredményeinek ismertetése és méltatása. A nevek és a művek puszta felsorolása is nehéz lenne. Ezért itt csak Makkai László, Pach Zsigmond Pál, Wittman Tibor és Zimányi Vera munkásságára utalunk, akik a legelsők között és legtöbbet tettek gazdaságtörténetünk feltárása érdekében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom