Bács-Kiskun megye múltjából 5. - Oktatás-nevelés (Kecskemét, 1983)

NEMZETISÉGEK OKTATÁSÜGYE - FEHÉR MÁRIA Adatok a délszláv nemzetiségek alsó fokú oktatásának történetéhez Bács-Bodrog vármegyében 1945—1948

A Bács-Bodrog megyei délszlávok alsó fokú oktatásának történetéhez 1945-1948 FEHÉR MÁRIA Bevezetés Történetírásunk még adós a hazai nemzetiségek felszabadulást követő tör­ténetének teljes feltárásával, értékelésével. Az eddig megjelent menzetiség­elméleti összegezések jórészt jelenlegi nemzetiség-politikánk tükrében ké­szültek. A történeti munkák pedig a nemzetiségek főleg 1945 előtti viszonyai­val és jogvédelmével foglalkoznak. Egy területen élő több nemzetiség, vagy egy nemzetiséghez tartozó idegen anyanyelvűek felszabadulást követő törté­netét megörökítő feldolgozásról — egy-két kivételtől eltekintve 1 — alig olvashatunk. A helytörténészek feladata, hogy alapkutatásaikkal megadják a lehetőséget a történeti összegezések megírására. A regionális alapon történő kutatás konkrétabb képet nyújt az egyes nemzetiségek valóságos gazdasági­társadalmi szerkezetéről — nem utolsó sorban történetéről —, mint a tiszta anyanyelvi statisztikák alapján „előállított" absztrakt nemzetiségi társadal­mak általánosító adatainak feldolgozása. Ennek a konkrétabb képnek a megrajzolásához kíván tanulmányunk hozzájárulni. A korszakhatárok ugyan önmagukért beszélnek, mégis egy-két mondat erejéig érdemes kitérni a választás indoklására. A felszabadulással új kor­szak vette kezdetét az oktatáspolitikában is. A közoktatás új feladataiban nem volt minden kérdés egyértelmű a továbbhaladás útjának és módjának megítélésében, hosszú ideig véleménykülönbségek voltak a pártok és az államhatalmi szervek között. Az 1945-ös év a demokratizálódás útjának első lépcsőfoka. Ebben az évben hozza az ideiglenes kormány a nemzetiségekre vonatkozó első rendeletét, amely megveti a nemzetiségi anyanyelvi oktatás 1 Szőreg szerb lakosságának felszabadulást követő helyzetéről is képet kapunk Nagy István tanulmányában. Nagy István: Küzdelem a néphatalom megszilárdításáért Szőregen (1944. október 9.—1947. augusztus 31.) Szőreg és népe (Tanulmányok) Szerk.: Hegyi András Szeged, 1977. 227—248. o. A szlovák nemzetiségek viszonyairól írt az 1940. február 27-i csehszlovák—magyar lakosságcsere-egyezmény kapcsán Lázár György. Lázár György: A népek barátságáért, a reakció és a sovinizmus ellen. Az együttélést válasz­tó magyarországi szlovákok harca a kitelepítés ellen. Tiszatáj 1981. 35. évi. 11. sz. 24—31. o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom