Bács-Kiskun megye múltjából 5. - Oktatás-nevelés (Kecskemét, 1983)

SZAKMUNKÁSKÉPZÉS - PINTÉR ILONA Mezőgazdasági szakoktatás Kecskeméten a felszabadulás előtt

A Duna-Tisza közi Mezőgazdasági Kamara a gazdasági tömegoktatásért PINTÉR ILONA A Duna—Tisza közi Mezőgazdasági Kamara (a továbbiakban: DTMK, kamara), mint az 1920. évi XVIII. tc.-kel létrehozott mezőgazdasági érdek­képviseleti szervezet tagja a két világháború közötti Magyarország egyik jellegzetes képződménye volt. Sokrétű és körülhatárolatlan feladatrendszeré­ben 1 és tevékenységében a szakoktatásnak is jelentős tér jutott. Főként az igazgatója, Gesztelyi Nagy László révén tevékeny részese volt a mezőgazda­sági szakoktatás kérdésében a 20—30-as években kialakult vitának, maga is sokat tett a gondok enyhítése érdekében. Tanulmányomban a DTMK-nak az agrártömegek — főként a kis- és középbirtokosok — szakismereteinek növelésére tett próbálkozásait és azok eredményeit igyekszem nyomon kísér­ni. Minthogy a DTMK ezirányú tevékenysége nem egysíkú, dolgozatom há­rom szűkebb területet fog át : az iskolarendszerű oktatásét, az iskolán kívüli gazdasági szakoktatási tevékenységet, valamint a kamarai vezetők elkép­zelésének testet adó kamarai kert munkásképző iskola működésének bemu­tatását. Az iskolarendszerű oktatás és a mezőgazdasági szakismeretek oktatása a két világháború között A 20—30-as évek magyar kultúrpolitikájában jelentős hangsúlyt kapott a közoktatás. 1923-ban kezdték meg működésüket a felső mezőgazdasági iskolák 2 , 1924-ben hoztak törvényt a középiskolákról 3 , az 1926. évi VII. — a mezőgazdasági népesség érdekeit szolgáló népiskolák létesítéséről és fenn­tartásáról szóló — tc. alapján pedig megkezdődött a népiskola-építési prog­1 Az érdekképviseleti szervezet feladata az volt, hogy segítse a Földművelésügyi Minisztériumot törekvéseinek végrehajtásában, és képviselje a mezőgazdaság egyetemes érdekeit. A DTMK működésére vonatkozóan lásd a szerző ,,Duna—Tisza közi Mezőgazdasági Kamara 1922—1940" című tanulmányát. — Bács-Kiskun megye múlt­jából III. Kecskemét, 1981. 4:U—474. p. 2 Kornis Gyula: A Felső Mezőgazdasági Iskola. = Néptanítók Lapja 1925. január 19. 3—9. p. 3 1924. évi XI. tc.

Next

/
Oldalképek
Tartalom