Bács-Kiskun megye múltjából 5. - Oktatás-nevelés (Kecskemét, 1983)

OKTATÁSPOLITIKA - BODOR JENŐ Bács-Kiskun megye oktatásügyének jellemzői a felszabadulás után (1945—1970)

Bács-Kiskun megye oktatásügyének jellemzői a felszabadulás után (1945-1970) BODOR JENŐ A magyar neveléstörténetben a legmozgalmasabb, legjelentősebb és való­ban korszakalkotó szakasz hazánk felszabadulásával kezdődik. A magyar nép — élve a történelmi lehetőséggel — nemcsak a fasizmus maradványaitól szabadította meg magá,t, de a Magyar Kommunista Párt programja alapján a feudálkapitaüsta társadalmat is megdöntötte. Az 1944 őszétől 1948 köze­péig tartó forradalmi folyamat során a polgári demokratikus és a szocialis­ta forradalomnak egy sajátos — népi demokratikus — formáját teremtette meg, és győzelemre vitte a proletárdiktatúrát. Az egész nép életét alapjaiban megváltoztató forradalmi átalakulás poli­tikai és gazdasági küzdelmeiből a nevelésügyre is nagy feladatok hárultak. Az analfabétizmust, a széttagolt — zömmel egyházi jellegű — közoktatás XIX. századi állapotát megszüntetni, és a magyar köznevelést a szocialista tudatformálás feladatainak teljesítésére alkalmassá tenni — ez az izgalmas és felelősségteljes munka adja az 1945 utáni neveléstörténet tényanyagát. A korszak dokumentumainak tanulmányozása közben feltárul előttünk ez — a ma már történelmi jelentőségű és forradalmi eredményeket felmutató — heroikus munka, amely a mindennapok apró feladatainak teljesítésekor nem volt ugyan hősies, csak egyszerűen nehéz és gyümölcseit lassan érlelő. Jelen tanulmányban ennek ,,az egész világot sarkaiból kiforgató" munká­nak a kibontakozását és negyedszázados főbb eredményeit tárom fel egy megye látóhatárára leszűkítve. Egy olyan megye felszabadulás utáni neve­léstörténetét kutattam, amely kétszeresen is hátrányos történelmi és társa­dalmi terhekkel indult el 1944 őszén az új, a demokratikus fejlődés útján. Sajátossága egyfelől a Magyarországon sehol másutt nem létező nagyságú és kifejlettségű tanyavilágból, másfelől Bácska fejlődésének történetéből fakad. A kétszázezernyi tanyán élő ember és az ötvenezernyi német, délszláv és szlovák nemzetiségű lakos körében az új élet politikai, ideológiai és társa­dalmi célkitűzéseit megértetni, elfogadtatni és megvalósítani — sajátos és nem kis erőfeszítést jelentett minden illetékes szerv és személy számára. Bács-Kiskun megye 1950. január 1. óta létezik. A jelenlegi megye terüle-

Next

/
Oldalképek
Tartalom