Bács-Kiskun megye múltjából 4. - Egészségügy (Kecskemét, 1982)

NÉPI GYÓGYÁSZAT - KORKES ZSUZSA A Kiskunság egészségügyi viszonyai a XVIII—XIX. században

szerint a Jászkun kerület jogi népessége 94 152, a Kiskunságé pedig 30 503 fő volt, 1 tehát ennyi ember jutott egy orvosra. Szakorvosok hiányában a sebészi teendőket falusi borbélyok látták el, akik egy 1786-os rendelkezés szerint csak kisebb operációkat végezhettek el, a belső bajok gyógyításától pedig eltiltották őket. 2 A 18. századi Magyarországon nem volt olyan egyetem, ahol orvosokat képeztek volna. Erre figyelt fel 1751-ben egy Perliczi János Dániel nevű Nógrád megyei tiszti orvos, aki kérelemmel fordult Mária Teréziához, hogy engedélyezzen egy hazai orvosi főiskola létesítését. Mária Terézia csak 1769­ben járult hozzá és az oktatás 1770-ben indult meg a nagyszombati egyete­men. 3 Ugyanebben az évben adták ki az első magyar általános egészségügyi jog­szabályt is. Ez az egészségügyi közszolgálat működésére és a járvány el­leni védekezés megszervezésére vonatkozó alapvető rendelkezéseket tartal­mazta. Az 1770. évi rendelet, az 1773-ban és 1787-ben kibocsátott pót­rendelet volt az első országos érvényű közegészségügyi jogszabály, amely egészen 1848-ig érvényben volt. 4 Ugyancsak Mária Terézia uralkodása idején kezdtek el foglalkozni a temetők egészségügyével. A Királyi Helytartó Tanács két évi előmunkálat után 1777. szeptember 2-án adta ki a rendeletet. Ebben többek között el­rendelték a temetők kivitelét a város szélére, megtiltották a templomba, vagy aköré történő temetkezést. A temetőket sövénnyel vagy deszkával kellett elkeríteni, nehogy a kóborgó állatok feltúrják azt. A holttesteket 48 óra előtt nem lehetett eltemetni és fedetlenül hagyni, hanem koporsóba kel­lett lezárni. 5 Ezeket az intézkedéseket újra és újra meg kellett ismételni, különösen a nagyobb járványok idején, amikor fokozottabban ügyeltek a holttestek elszállítására és eltemetésére. A templom köré történő temetkezés­sel csak a 19. század második felében hagytak fel véglegesen. A 18. század elején már kezdtek foglalkozni a szegények ingyenes orvosi ellátásával is. Az orvosok külön tiszteletdíjat kaptak a nincstelenek gyógyí­tásáért. 1752-ben királyi rendelet mondta ki a szegények ingyenes gyógyítá­sát. 1782-ben pedig II. József szorgalmazta, hogy a megyei főorvosok szol­gálati szabályzatot készítsenek, amelyben többek között hangsúlyozottan szerepelt a szegények ingyenes ellátása. A megyei physicusoknak évenként jelentést kellett készíteni arról, hogy az adott időszakban hány szegényt 1 DANYI, DÁVID, 1960. 64. 1. 2 Prot. Curr. Tom. 13. p. 383. 1786. 3 FRIEDRICH, Orvostörténeti Közlemények 1977. 63, 69.1. továbbiakban lsd. O. K. 1977. 4 GORTVAY, 1953. 4., 110.1. 5 If j. KODO LÁNYI, 1959. 244. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom