Bács-Kiskun megye múltjából 3. - A kapitalizmus kora (Kecskemét, 1981)

HARGITAY GÁBOR A kalocsai érsekség a politikai katolicizmus szolgálatában

néppárti politikusnak és mint főpapnak egyaránt állást kellett foglalnia az ügyben. Ez pedig a dolog természeténél fogva csak egy verzió lehetett. Va­lóságban azonban az a furcsa helyzet állt elő, hogy a néppárt a képviselő­házban a véderőtőrvény vitájában a kormány törvényjavaslata ellen, a püspöki kar viszont a főrendiházban mellette foglat állást. 48 így Csernoch két tűz közé került. Talán éppen erre alapozza a néppárti Zichy Aladár a kompromisszum alternatíváját. Ez áthidalná ugyanis Csernoch személyes politikai konfliktusát. Az érsek, aki valószínűleg megjelent az ülésen, — úgy gondoljuk — ilyen álláspontot képviselhetett. 49 Apponyi leírta, ami történt, levelében az indulatok és a gyenge érvek domináltak. A volt néppárti Zichy János kérése — mégha az egyházi szempontból figyelemre méltó kultusz ­miniszteri székből szólt is — nem valószínű, hogy befolyásolta volna az érse­ket végső álláspontja kialakításában. Viszont a kormánnyal és személy sze­rint Tisza Istvánnal kialakított jó kapcsolatok ugyancsak erősen eshettek latba. S nem valószínű, hogy Csernoch a kormány ilyen mérvű támogatását élvezte volna a prímási szék elérésében, ha ebben a konfliktusban szélsősé­ges álláspontot képvisel. Ezzel tulajdonképpen már eljutottunk Csernoch hercegprímási kinevezé­séhez, amely a szokástól eltérően igen nagy vihart kavart, miután az utód­lás nem Vaszary halálát követően, hanem annak leváltása után realizáló­dott. Csernoch rövid kalocsai tartózkodása arról győzött meg bennünket, hogy az érsek előléptetése már egy nagy vonalaiban kialakult gyakorlat hi­vatalos szentesítése volt, amely az egyház számára a pillanatnyi kül- és bel­politikai helyzetben elkerülhetetlenné vált. Ez a gyakorlat pedig Cserno­chot tekintette a magyar egyház fejének, politikai vonalon mindenképpen, de egyházi szempontból is, —a hierarchiában elfoglalt helye folytán. A kor igé­nye a prímás politikai kvalitásait helyzete előtérbe s ebből a szempontból Csernoch kézenfekvő megoldás volt. Olyannyira az, hogy Vaszaryt még a tradíciók védőbástyája sem menthette meg a leváltástól. * Várady Lipót Árpád 1865. június 18-án született Temesvárott. Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában, a hittudományi tanulmányo­kat a budapesti és a bécsi egyetemen az Augustineumban végezte. 1888. augusztus 18-án szentelték pappá. Megyéspüspöke fölszentelés után a te­48 fíALÁNTAI, 1900. 107. 49 Az egyetlen adatunk, ami Csernoch főrendiházi megjelenését valószínűsíti, az Apponyi második levele Ennek dátuma június 15. Ezen a napon volt az ülés. Feltételezhető, hogy még annak megkezdése előtt küldhette át. Csernoehnak Apponyi. Nem címezhette Kalocsára, mikor tudta, hogy 15-e az ülés napja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom