Bács-Kiskun megye múltjából 3. - A kapitalizmus kora (Kecskemét, 1981)

KIRÁLY LÁSZLÓ Az „amerikai utas" agrárfejlődés Bács-Kiskunban a második világháború előtt

Az „amerikai utas" agrárfejlődés Bács-Kiskunban a második világháború előtt KIRÁLY LÁSZLÓ A magyar mezőgazdaság felszabadulás előtti fejlődését országosan számos kutató feldolgozta. Meghatározták irányát és illeszkedését az összeurópai agrárfejlődéshez. Regionális és helytörténeti vonatkozásban azonban még ma is meglehetősen sok a fehér folt", pedig az ország egyes körzetei olyan jelentős eltéréseket, sajátosságokat mutatnak, amelyek feldolgozása ha nem is változtatja meg a fejlődés összképét, de alátámaszthatja, gazdagíthatja, árnyaltabbá teheti az egyes jelenségek megítélését. Szűkebb kutatási terü­letünkön az ország gazdasági életében ma is sajátos helyet elfoglaló Bács­Kiskun megyében szerzett tapasztalataink is egyértelműen azt igazolják. 1 A szakirodalom — mint ismeretes —• Magyarország tőkéskori agrárfejlő­dését „porosz utasként" tartja számon, hozzátéve, hogy az ország egyes területein „szigetként" előfordultak az „amerikai utas" fejlődés jegyeit mutató körzetek is. A jelen tanulmányban összegezett kutatásokra alapozva megfogalmazhatjuk, hogy a Duna—Tisza közén, közelebbről Bács-Kiskun megye területén végbement döntően „amerikai utas", vagy méginkább paraszti-polgári agrárfejlődés hatása lényegesen nagyobb, mint amit eddig tulajdonítottak neki. A felszabaduláskor ez a struktúra számottevő hatást gyakorolt a népi demokratikus agrárátalakulás menetére is. Jelen tanulmá­nyunkban azonban ennek csak „előtörténeti" vonásait vázoljuk. Munkánkban az adatszerűségek pontos feltárására és összegezésére még akkor is nagyobb gondot kell fordítanunk, ha az esetenként terheli a szöveg folyamatosságát. Ugyanis a jelenlegi Bács-Kiskun megye 1950-ben alakult Pest—Pilis—Solt—Kiskun vármegye déli és Bács—Bodrog vármegye északi 1 Gazdaságára ma is többszektorúság a jellemző. Az állami gazdaságok és a mezőgazdasági termelőszövetkeze­tek mellett közel 140 000 ha területen mezőgazdasági szakszövetkezetek gazdálkodnak. Itt található az ország szőlőterületének 27,2%-a, gyümölcsterületének 11 %-a. A 100 ha mezőgazdasági területre vetített zöldségértékesí­tés másfélszerese az országos átlagnak. A népsűrűségi mutatók szerint — 68,5 fő/km 2 —Somogy megye után a legritkábban lakott területe az ország­nak. Az összlakosságból külterületen és tanyán élők aránya itt a legmagasabb, 28,7%. Az aktív keresőkből a mező­gazdaságban dolgozók aránya — 43,3% — kétszerese az országos arányszámnak és itt a legmagasabb ma is. A me­zőgazdaságban előállított termelési érték 40%-át ma is a háztáji és kisüzemi gazdaságok produkálják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom