Bács-Kiskun megye múltjából 3. - A kapitalizmus kora (Kecskemét, 1981)

FEKETE JÁNOS A kiskunfélegyházi pusztakeresők és az alföldi parasztmozgalom

háza Monographiája (1882.) a pusztakereső mozgalom kialakulási körül­menyeinek megértéséhez nélkülözhetetlen forrás. Mezősi Károly különféle településtörténeti és történeti tanulmányai (Kiskunfélegyháza település­története és XVIII. századi társadalma — Cumania II. 1974. —; Az algim­názium története 1809—1891 — A kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gim­náziumi Emlékkönyv 1960. 27—94. old. —; Az 1848. év eseményeinek hatása Kiskunfélegyházán — Félegyházi Kun-Napok 1947.) Kiskunfél­egyháza egyes társadalmi kérdéseinek alapos elemzését adják. Jelen tanulmány a fenti irodalom ismeretében főleg eredeti levéltári for­rásokra támaszkodva törekszik arra, hogy Kiskunfélegyháza helytörténeti anyagával gazdagítsa a parasztmozgalom eddig feltárt történeti ismeret­anyagát, helyi adatokkal színezze az általánosításokat és segítséget nyújt­son a téma további kutatásához. Félegyháza kialakulása és társadalmi viszonyai Azok az események, amelyek 1868. április 13-án Félegyházán a nép és a hatóság véres összeütközéséhez vezettek, igen bonyolult és szerteágazó előzményekre vezethetők vissza, melyeknek ismerete nélkül az országos visszhangot kiváltó zendülést nem lehet megérteni és helyesen érté­kelni. FÉLEGYHÁZA 1743-ban települt újra. A jászsági telepesek anyagi teherbíró képessége eleve meghatározta az új közösség gazdasági szerkeze­tét, berendezkedését és társadalmi fejlődésének irányát. Létrehozta azt a sajátos társadalmi rétegződést, amely több mint száz éven át fenntartotta a kiéleződő feszültséget, meg-megújuló harcra indította — földszerzés reményében — a föld nélkülieket és a kisföldű parasztokat. A jászkun városok a XVIII. század közepén összeadott, közös pénzzel megváltották magukat. Ez a nagy jelentőségű esemény volt a redemp­oió. Félegyházán azokat a lakosokat, akik az 1745. évi váltsági összeg lefi­zetéséhez hozzájárultak, maguknak és utódaiknak —- más áldozatok válla­lásával is — földet szereztek, redemptusoknak nevezték. A redemptus lakosság körében már kezdettől fogva nagy vagyoni különb­ségek alakultak ki, mert egyesek nagyobb, mások kisebb földterületet vál­tottak meg. Félegyházán a redempció idején végzett birtokosztás alkal­mával a földeket egész, fél és negyed telkekre és házhelyekre mérték ki. Az egész házhely 140 katasztrális hold területű volt, s az 1745-ben összeírt

Next

/
Oldalképek
Tartalom