Bács-Kiskun megye múltjából 3. - A kapitalizmus kora (Kecskemét, 1981)

BÁNKI HORVÁTH MIHÁLYNÉ Kiskunfélegyháza közművelődése a dualizmus idején

Kiskunfélegyháza közművelődése a dualizmus idején BÁNKI HORVÁTH MIHÁLYNÉ A művelődéstörténeti kutatás, s azon belül a közművelődés történetének kutatása szorosan összefügg az ideológiai, műveltségi, művészeti jelenségek, művelődési folyamatok kutatásával. A közművelődés fogalma rendkívül összetett, egyaránt magába foglalja a céltudatos, nevelési — művelési tevé­kenységet, a szórakoztatva-művelő, valamint a szórakozási és információs folyamatokat is. Történetének feltárása tehát mindezeknek a vizsgálatát jelenti. A korszakra vonatkozó művelődéspolitikai, művelődéstörténeti munkák legtöbbje a közművelődés egy-egy részterületéről tájékoztat. Másik csoport­juk a művelődési szempontból is centrumnak számító Budapest és néhány nagyobb város már feltárt adataira támaszkodik, az egész országra, vagy egy-egy országrészre vonatkozóan ad összefoglalást. 1 Helytörténeti irodal­munk elsősorban a településtörténetre és a közoktatás történetére koncent­rált. 2 A művelődési élet egyéb területeinek és a város gazdaságtörténetének részletes feltárása a jövő feladatai közé tartozik. Dolgozatomban a közművelődés kiskunfélegyházi történetének fél évszá­zadát annak a lenini gondolatnak a jegyében kívánom bemutatni, mely sze­rint: ,, . . .minden tételt történelmileg, csak más tételekkel összefüggésben, csak a konkrét történelmi tapasztalatokkal kapcsolatban vizsgáljunk." 3 Ezért elkerülhetetlen — ha röviden is —- az itt élt emberek törekvéseit, gon­1 HAJDŰ Géza: Vásárhelyi egyletekés könyvtárak 1827—1944. Szeged, 1977.,KISS Jenő: Az agrárszocialista olvasókörök történetéből 18G7—1914. = Magyar Könyvszemle 75. évf. 1959. 2. sz. 180—193. p., VARGHA Gyula: Magyarország egyletei és társulatai 1878-ban. Bp. 1880, Statisztikai Hivatal., SOŐS Pál : A pályakezdő Szabó Ervin politikai és kulturális törekvései (Fejezetek a magyar századforduló munkásművelődésének történetéből.) Bp. 1977, Akadémia K., FELKAI László: Neveléstörténeti kutatások a magyarországi felnőttoktatás kezdeteiről. =Nevelés­történet és szocialista pedagógia, Bp. 1909. 120—130. p. 2 SZEBELEMHEGYI Tivadar: Kis-Kun-Félegyháza város monográfiája. Nagykőrös, 1882.,FEKETE János: Kiskunfélegyháza településfejlődése és utcaneveinek története. Kiskunfélegyháza. 1974., A kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium emlékkönyve fennállásának 150. évfordulója alkalmából, 1809/10—1959/60. Kiadta az intézet igazgatósága. 3 LENIN: Inessza Armandnak. 1916. nov. 30. — Lenin Müvei 35. Bp. 1956. 231 p. — közli Andics Erzsébet: Lenin történeti látásmódjáról = Párttörténeti Közlemények, 1967. 4. sz. 1—40. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom