Bács-Kiskun megye múltjából 2. - A késői feudalizmus kora (Kecskemét, 1979)

EPERJESSY KÁLMÁN Bács-Kiskun, illetve Bács-Bodrog megye a II. József kori Országleírásban

Bács-Kiskun, illetve a hajdani Bács-Bodrog megye a II. József-kori országleírásban EPERJESSY KÁLMÁN A helytörténet forrásanyagának alapvető részei közé tartoznak a kéziratos térképek, közöttük pl. a látképek, tervrajzok és községalaprajzok. E kút­fők belevilágítanak a táj életének olyan mozzanataiba is, amelyeket más források nem tudnak kifejezni. A térkép forrásértéke kétségtelen, mert való­ságot fejez ki : a dialektikus folyamatot, a táj életének egymásra ható mozza­natait. Többnek kell tehát tekintenünk egy topográfiai útmutatónál. Helytörténeti forrásanyagunk a háborús események következtében na­gyon hézagos. Különösen vonatkozik ez a török támadások útjába eső ti­szántúli, déldunántúli, bácskai és kunsági területekre. Ehhez járul még az is hogy a Monarchiához való tartozásunk folytán térképészeti forrásaink nagy része is a bécsi levéltárakban található, és azokat katonai okokból szigorúan őrizték. Ezzel magyarázható, hogy a hazánkra vonatkozó legfontosabb kézirati térképgyűjteményről, a II. József-féle katonai felmérésről (Josefinische Aufnahme) is csak az első világháború után tíz évvel, 1928-ban szerezhettünk tudomást. E páratlan értékű, hazánk egész területét, Erdélyt és a Temesi Bánságot is magában foglaló 28 800-as léptékű, 1451 szelvényből álló kéz­iratos térképmű kimeríthetetlen kincsesbányája a helytörténeti kutatásnak. A térképszelvények pontos tájékoztatást nyújtanak az ország talajviszo­nyairól, az erdőkről és a szik kiterjedéséről, a XVIII. századi újjáépítés so­rán létesült településekről, szállásokról, tanyákról, majorokról stb. A jelen pontos rajza mellett évtizedekre visszamenőleg a múltbeli állapotot is fel­tüntetik. Míg az elmúlt félévszázad latt az első katonai felmérés anyaga tudomá­nyos közkinccsé vált, addig a hozzátartozó Országleírásról (Landesbesch­reibung) kevésbé mondhatjuk ezt el. Az Országleírás, teljes nevén Katonai Országleírás, tartalmilag és műfajilag vegyes kútfőnek tekinthető. Katonai, politikai, gazdasági, fizikai, építészeti és néprajzi elemeket egyaránt tartal­maz. Kiegészítője az adóösszeírásoknak, az urbáriumoknak, a népszámlálá­si iratoknak és egyéb hasonló forrásoknak, de lényegesen különbözik is tő-

Next

/
Oldalképek
Tartalom