Bács-Kiskun megye múltjából 2. - A késői feudalizmus kora (Kecskemét, 1979)

NOVÁK LÁSZLÓ Pest—Pilis—Solt vármegye alföldi vidékeinek településrendszeréi a XVIII. században

Pest-Pilis-Solt vármegye alföldi vidékeinek településrendszerei a XVIII. században Bács-Kiskun megye helységeinek az úrbéri kérdőpontokra adott válaszai 1768—1769-ből NÓVÁK LÁSZLÓ A Duna-Tisza köze változatos tájakat foglal magába. Dolgozatunk azonban nem ennek a nagy földrajzi tájegységnek áttekintését tűzte ki céljául, ha­nem szűkebb területét, a Pest—Pilis—Solt vármegyéét, amely közigazgatá­silag fogta egységbe a különböböző ökológiai feltételek között élő lakosságot. (1. kép) Vizsgált területünk északi határa Pest, ÉK felől a Cserhát délkelet domb vonulatai, keletről a Tisza folyó, valamint Csongrád, dél felől pedig Bács-Bodrog vármegyék fogták körbe területünket. Nyugaton a Duna határolja. Tekintettel arra, hogy a Kiskunság mint szabad jogállású terület nem tartozott a vármegyei hatóság alá — bár földrajzilag szervesen a Duna­Tisza köze táji egységéhez kapcsolódik —, eltekintünk annak vizsgálatá­tól. 1 E körülhatárolt terület népességének társadalmi-gazdasági és telepü­lésrendszeri, azaz település-néprajzi viszonyait tekintjük át, 2 kísérjük fi­gyelemmel a XVIII. században, de az egyes települések kontinuitása és a pusztásodás folyamatának megragadása céljából tekintetbe vesszük a XVI—XVII. századi adatokat is. Dolgozatunk adattárában a Mária Terézia által elrendelt, úrbérrendezés 1767—1769 között felvételezett kilenc kér­dőpontjára adott válaszokat adjuk közre, amelyek a Solti járást, Dab, Döm­söd kivételével és a kecskeméti járás néhány községét ölelik fel. Ez a mellék­let kiegészíti WELLMANN Imre közleményét, amelyben a pilisi, a váci, és a kecskeméti járás helységeinek úrbéri kérdőpontokra adott válaszait teszi közkinccsé a tudományos kutatómunka számára. 3 1 Dolgozatunk része egy nagyobb tanulmánynak, amely a Duna—Tisza köze településnéprajzi viszonyait te^ kinti át, s része annak a tevékenységnek, amely az Alföld Kutatás keretében történik. 2. A településnéprajz kérdéséhez lásd NÓVÁK, 1975/a. 3 WELLMANN, 1967.

Next

/
Oldalképek
Tartalom