Bács-Kiskun megye múltjából 2. - A késői feudalizmus kora (Kecskemét, 1979)

NOVÁK LÁSZLÓ Pest—Pilis—Solt vármegye alföldi vidékeinek településrendszeréi a XVIII. században

Táj Vizsgálódásunkat feltétlenül szükséges a táji adottságokra is kiterjeszteni, hiszen annak jellege mindig alapvetően meghatározta a gazdasági és telepü­lési viszonyokat. Az utóbbi száz esztendőben lényeges változáson ment ke­resztül a táj az árvízmentesítési és folyószabályozási, s nem utolsó sorban a futóhomok megkötési munkálatok révén, így a mai kép merőben külön­bözik a XVIII. századitól. A XIX. század első felében is még nagy területe­ket öntött el rendszeresen a kiáradt Duna, vizével pusztította a lapályon vi­rágzó mezőgazdasági kulturtájat, s táplálta vizével a középső területek mo­csárvilágát. Csupán a kiemelkedettebb halmokon meghúzódó falvak élvez­tek oltalmat, azonban gyakran ott is szükséget szenvedett a lakosság. 1768­ban a jobbágyok panaszaiból szemléletesen kibontakozik előttünk az árvíz sújtotta táj képe. A Duna árterén fekvő községek kivétel nélkül emlegetik, hogy nagy károkat okoz nekik az árvíz. A bogyiszlóiak említik, hogy „há­zaink is Talpokon állanak", nehogy a víz elhordja hajlékukat, mint például Hajóson, ahol arról tudósítanak az úrbéresek, áradás idején „minden Háza­ink tele vannak Vízzel, mellyek mivel vályogból építve vannak, valamint ez előtt most is majd el dűlnek, sőt némellyek már el is dűltek, mindenünket oda nyomván, mi nagyobb Istállóink némelyikünkk el dőlvén Marháinkat agyon ütütték, semi módunk nem lévén szabadíttásukra, mivel a víz hirtelen bo­rított, és Környül vett bennünket, s. azonnal jéggel fagyott, úgy annyira hogy kíntelenek voltunk némellyek az Uraság Kastélyában szorulni; né­mellyek pedig közelebb lévő Hellységekben venni magukat . . ." 4 A nagy ár­vizek még a temetés rendjében is nehézségeket okoztak. A foktői jobbágyok említették, hogy egy halottat sem tudtak hová temetni az árvíz miatt. Ha­sonló volt a helyzet az egész Duna mentében. Solton például a kiemelkedő Meleg-hegy tetején meghúzódó temető sem mentesülhetett a víztől. 5 Az ár­víz mérhetetlen károkat okozott a falvak határainak művelésre fogott terü­letén. Talán legszemléletesebben a hartaiak írják le a Duna áradásának pusz­títását : „Dunának sok rendbéli áradása . .. Házainkat Marháinkat el ronttya amint majd legh közelebb múlt héten 124. házunkat 70 darab Marhát, azon kívül sok sv. sertésseinket ugy házaink palássán lévő gabonáinkat,Marháink­nak való takarmányunkat el emésztette, s őseink fölgyeit ell hordván, az szőlő tőkéket ki mosta, Kukuritza és Kender fölgyeinknek harmad részit elöntötte, akiben az idén vetést nem tehetünk az víznek ott maradása mi­át." 6 4 ADATTÁR, Ilesponsa l'osa. Bogyiszló 4. p.; Resp. Poss. Hajós 4. p. 5 ADATTÁR, Resp. Poss. Foktű 4. p.; RL Canoniea Generális Visitatio, Solti tract. G. 193. Solt, 1819. júni­us. 20. Lasd NÓVÁK, 1978/a 220, 229—230 p. 6 ADATTÁR, Responsa Poss. Hartha 4. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom