Bács-Kiskun megye múltjából 1. (Kecskemét, 1975)

BÁRTH JÁNOS Fájsz népessége a XVIII. század közepén

Fájsz népessége a XVIII. század közepén BÁRTH JÁNOS Az utóbbi évtizedekben megszaporodott Magyarországon a történeti sta­tisztikai és történeti demográfiai irodalom. Egyre több tanulmány kísérli meg egy-egy kor népességi viszonyainak elemzését és bemutatását. Az ilyen jellegű munkák legfontosabb forrásai a különböző összeírások, elsősorban a dikális, dézsma és úrbéri összeírások. Ezek a lajstromok annak idején az adó­zás érdekeit szolgálták, és készítőik névszerint csak a családfőket illetve az egyes parasztháztartások vezetőit tüntették fel. Belőlük csak hosszadalmas és sok hibalehetőséggel járó spekulációval lehet következtetni a parasztfal­vak lélekszámára és az egyes háztartások összetételére, családviszonyaira. Történeti demográfiai és néprajzi szempontból jóval többet mondanak az egyházi lélekösszeírások, amelyekben névszerint feltüntették egy-egy falu valamennyi lakóját a legfiatalabbtól a legöregebbig. Szerencsés esetben az összeírok feljegyezték minden számbavett ember életkorát, a háztartásfő­höz fűződő rokonsági vagy szolgálati viszonyát, esetleg származáshelyét is. Az egyházi lélekösszeírások történeti forrásértékére már többen felhívták a figyelmet, 1 de az egész országra kiterjedő számbavételük és elemzésük még a jövő feladata. Feltűnően kevés az eredeti formában közzétett lélek­összeírások száma, 2 holott ezekből messzemenő következtetések vonhatók le egyes paraszttelepülések történetiségben jellemző népességi stuktúrájá­ról, demográfiai viszonyairól, telep ülésrendjéről, névadási szokásairól stb. A kalocsai érsekség történeti szempontból legfontosabb lélekösszeírásai 1762-ben, Batthyány József érsek idejében készültek. Sajnos elég kevés ma­radt meg belőlük. Az Érseki Levéltár Visitatio Canonicainak mellékleteként őrzött összeírások helységenként változó értékűek. Legtöbbjük elnagyolt, csak névsort közöl. Néhány összeírás azonban kiemelkedően jó, mivel az élet­kor és a családi kapcsolatok jelzésére is kitér. A történeti, demográfiai, nép­rajzi és névtudományi szempontból legjobb összeírások közül a Duna mel­1. DÁVID Z. 1973— KOVÁCS Z. 1904. — KOVÁCS Z. 1969. 2. Alapos nyomozással is csak egyet sikerült felkutatnunk: MÁNDOKI L. 1968. 6 Bács-Kiskun megye múltjából I. 81

Next

/
Oldalképek
Tartalom