Bács-Kiskun megye múltjából 1. (Kecskemét, 1975)

SELMECZI-KOVÁCS ATTILA Az olajosnövény-kultúra kialakulása az Alföldön (Vázlat)

Az olajosnövény-kultúra kialakulása az Alföldön (VÁZLAT) SELMECZI—KOVÁCS ATTILA Az egyoldalú gabonatermelésen nyugvó hagyományos gazdálkodási rend­szer évszázadokon keresztül gátat vetett más növénykultúrák számottevő kibontakozásának. Az ugar és tarlólegeltetés, a fordulókényszer csak a gabonanövényeket tűrte meg az egyes fordulókban. Ezektől eltérő művelésű növények a kertekbe, szegélyföldekbe szorultak. A speciális növények elter­jedésének ezt az akadályát egyetemesen csak a jobbágyfelszabadítás, a nyomásrendszer felbomlása rombolta le. A XIX. század közepétől meg­induló kapitalizálódás a legkülönbözőbb növénykultúrák fellendülését, hosz­szabb-rövidebb ideig tartó virágzását teremtette meg. A piacgazdálkodás, a mezőgazdasági árutermelés növekedése pedig a specializálódott növény­termesztés táj termesztési körzeteinek kialakulását, ill. megerősödését jelen­tette. 1 A magyar mezőgazdaság XIX. századi mozgalmas történetében a spe­ciális növénykultúrák között az olajosnövények — elsősorban a repce — időlegesen fontos szerephez jutottak. Mint kimondottan piacra termelt ipari növények, termesztésük alakulása visszatükrözi a kapitalizálódó mezőgazda­ság ellentmondásos fejlődését. Az olajosnövények között legnagyobb súllyal szereplő repcét — időben és a termesztés mértéke szerint — a napraforgó követte. Kisebb jelentőségű az olajlen, ricinus és a földimogyoró. E növé­nyek térhódításának egyik legjelentősebb területe a búzatermelő Alföld, különösen annak déli fekvésű területe, amelyek az olajosnövények magas hő- és talaj igényét optimálisan kielégítik. 2 A kedvező természetföldrajzi adottságokon kívül több fontos gazdasági tényező is közrejátszott abban, hogy az olajosnövény-kultúra az Alföldön meglehetősen korán kibontako­zott, és — ugyan a növényfajták váltásával — mindmáig számottevő súllyal megőrződött. * 1. A kérdéssel részletesebben foglalkozik BALOGH István: Különleges növénykultúrák kialakulása a magyar mezőgazdaságban a kapitalizmus korában (1850—1945). Nyíregyháza, 1961. 4—5. 2. Vö. MÁTHÉ Imre: Ipari növények. In. A növények világa II. Szerk. Kárpáti Zoltán. Bp. 1909. 502. 14 Bács-Kiskun megye múltjából I. 209

Next

/
Oldalképek
Tartalom