Bács-Kiskun megye múltjából 1. (Kecskemét, 1975)

MÉSZÁROS LÁSZLÓ Bács-Kiskun megye cigányságának történetéhez (Az 1768-as cigányösszeírás népességstatisztikai-demográfiai adatai)

Bács-Kiskun megye cigányságának történetéhez (Az 1768-as cigányösszeírás népességstatisztikai-demográfiai adatai) MÉSZÁROS LÁSZLÓ I. AZ 1768­AS CIGÁNYÖSSZEÍRÁS ÉS A CIGÁNY GYERMEKEK 1780­AS ÖSSZEÍRÁSA Indiai eredetű cigányságunk történelmi múltjában sok fehér folt talál­ható. Ezek feltérképezésében jól hasznosíthatók az újkori cigányösszeírások, melyek azonban az 1893-as országos cigány összeírás kivételével még teljesen feltáratlanok. 1 E forrásokból összeállítható a cigánynépesség demográfiai struktúrája, de emellett értékes adatokat nyerhetünk belőlük a cigányság foglalkozására, vallási megoszlására és névadási szokásaira is. Közéjük tar­tozik a történeti Pest—Pilis—Solt vármegye 1768-as cigányösszeírása is, valamint a cigány gyermekek 1780-as összeírása, melyekből feldolgoztuk a Duna—Tisza köze déli részére, azaz a mai Bács-Kiskun megyére vonat­kozó adatokat. Ezek az összeírások szervesen illeszkedtek bele a cigányprobléma meg­oldását célzó állami erőfeszítések rendszerébe. Ugyan már III. Károly rendeletet adott ki 1725-ben a cigányság letelepítésére, az ellenszegülők kitoloncolására és a visszamerészkedők lefejeztetésére, de a cigányügy rendezése mégis lányára és unokájára maradt. Mária Terézia 1758-as első rendelkezésétől az 1780-as évek közepéig számos rendszabály, utasítás született, melyeknek az volt a célja, hogy a többnyire szabadon kóborló, munkátlan, a társadalommal gyakorta összeütközésbe kerülő cigányokat véglegesen letelepítsék, földművelésre szorítsák s így bekapcsolják a folya­matos termelőmunkába. Ezek a törekvések azonban nem jártak eredmény­nyel, mert a szükséges anyagi-gazdasági alapokat nem biztosították, más­részt pedig a cigányság szembefordult velük, a paraszti és nemesi társada­lom bizalmatlanul, ellenségesen fogadta a rendelkezéseket. A feudális 1. Schwartner, 1809.149—56.; Herrmann, 1895. 59, 85; Kemény I., 1974. 63—72.; Kovács t., 1974. 39—40.; Mészáros L., 1974—1975.; A területi levéltárakban őrzött feudális kori összeírások jegyzéke. 3. r. Városi összeírá­sok. Szerk.: Bácskai Vera. Bp. 1969. VIII, 355 p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom