Urbs - Magyar várostörténeti évkönyv 7. (Budapest, 2012)

Udvar – Város – Főváros: urakodói, főúri rezidenciák és városok a 14–18. században - Bessenyei József: Nagyszombat a Mohács utáni évtizedekben

Bessenyei József: Nagyszombat a Mohács utáni évtizedekben 261 Bessenyei 2007. BESSENYEI 2008. BÜCHLER 1917-1919. CSEFKÓ 1926. Ember 1946. KAZ1MÍR 1989. LACZLAVIK 2003. LACZLAVIK 2004. MlKÓ 1993. BESSENYEI JÓZSEF: Menekültek... A kereskede­lem helyzete Magyarországon 1526 után, Bor­nemisza Tamás és a budai menekültek működé­sének tükrében. Miskolc-Budapest, 2007. 157. (Miskolci Egyetem, A Történelem Segédtudományai Tanszék. I. sorozat. Jegyzetek.) BESSENYEI JÓZSEF: Baráti Fábián nagyszombati ke­reskedő kapcsolatrendszere. Urbs. Magyar Várostör­téneti Évkönyv, IIL (2008) 293-313. p. BÜCHLER SÁNDOR: A zsidók története Magyarorszá­gon. A mohácsi vésztől a szabadságharcig. Egyenlő­ség, 1917-1919. CSEFKÓ GYULA: Pál érsek udvara. Magyar Nyelv, 22 (1926)41 42. p. EMBER Győző: Az újkori magyar közigazgatás tör­ténete Mohácstól a török kiűzéséig. Budapest. (Ma­gyar Országos Levéltár kiadványai. III. Hatóság- és hivataltörténet 1.) K.AZIMÍR, STEFAN: Trnava v rokoch 1526 1849. In: Zost.: SlMONCIÓ, JOZEF WATZKA, JOZEF: DEJ1NY TRNAVY. Szerk.: . . Bratislava. LACZLAVIK GYÖRGY: Várday Pál. 1526. novem­ber 15. 1549. október 12. In: Esztergomi érsekek. 1001 2003. Szerk.: BEKE MARGIT. Budapest, 2003. 240 247. p. LACZLAVIK GYÖRGY: Várday Pál esztergomi érsek, királyi helytartó Mohács előtti pályafutása. Levéltári Közlemények, 75 (2004) 2. sz. 3 43. p. MlKÓ ÁRPÁD: Várday Pál esztergomi érsek hagya­téki leltára (1549) és az esztergomi egyház kincsei­nek sorsa Mohács után. Ars Hungarica, (1993) 1. sz. 61 105. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom