A város alatt - Budapesti Negyed 5. (1994. ősz)

BETEMETVE - PRAKFALVI ENDRE A budapesti „ős-metró" (1949-1956)

gezte az 1945-tel kezdődő történelmi ce­zúra 6 révén megindított folyamatot, az új államtípus, a „népi demokrácia" megte­remtését, hogy az betöltse a proletariátus történelmi küldetését; diktatúráját, a kapi­talizmusból a szocializmusba történő átme­net biztosítására - a teljessé vált kommu­nista hatalomátvétel nyomán a földalatti mindenekelőtt mint presztízsberuházás je­lent meg, de kétségkívül a megvalósulás útjára lépett. Mindenesetre kérdés, hogy a város tény­legesen adott és hosszútávú szükséglete­inek figyelembevételével történt-e a (gaz­dasági) tervezésben a funkciók és célok meghatározása. Megjegyzendő, hogy a két munkáspárt egyesülését követően (1948. június 12.) kezdődött meg egy valóban szovjet típusú tervutasításon alapuló öt­éves terv előkészítése, a sikeresnek nyilvá­nított 3 éves tervre (1947-50) „támaszkod­va". Az elért és feltárt szakmai dokumen­tumokban 1948 közepétől 1949 végéig jel­5. Időrendben, a nagyszámú iratból és publikációból válogatva: Javas­lat Bp. újjáépítésének alapjául szolgáló vázlatos városfejlesztési terv (keretterv) tárgyában. 1945. június 25. 29 skk. (Az előzmények: a „tanács", minden bizonnyal az FKT-ról van szó, március 12-i ülésén.) Soksz. gépirat. OMvH. Magyar Építészeti Múzeuma (MÉpm) Granasz­tói Pál hagyatéka. R. Pán József: A tervező álma. Egy romváros újjászületése. Bp. 1945 március. A gyorsvasúti hálózat kiépítése - pályaudvarok kitelepítése, és a közlekedési hálózat terve 64. sk. és a 80. oldali modellfotó. Benkhard Ágoston: Bp. és környéke forgalmi kérdései. Klny. a Magyar Technika I. évf. 1. számából. 1946. május 1. Polgármesteri tervezet. Javaslat Bp. székesfőváros városfejlesztési programja tárgyában Bp. 1946 november. Készítette a polgármesteri III. (városrendezési és magánépítési) Ü. 0. Mintegy 8 km-es földalatti tengelykereszt kialakítása; Keleti pu. - Déli pu. - Széli K. tér illetve Nyugati pu. - Boráros tér, 35 skk. Soksz. gépirat. MÉpm. Benkhard-h. Ertl Róber (MAV műszaki főtanácsos): Jelentés a nagybudapesti vasúti és gyorsvasúti rendezésre a PKT által kidolgozott elgondolás vizsgála­táról . Bp. 1947. február 4-én. 3 drb. térképmelléklettel, 1946 decem­beri keltezéssel. Gépirat. MÉpm. Benkhard-h. Polgármesteri Előterjesztés Bp. Városfejlesztési programja tárgyában. (Ea.: dr. Viola Rezső tanácsnok) 310.278/1947-111. sz. Bp., 1947 január. (Nagy Bp. eszméje utóbb Szendy Károly, polgármester 1934­44 között, egy tanulmányában (1942) fogalmazódott meg, melyet nem bocsájtott törvényhatósági tárgyalás alá, azonban az 1940 év október 11-én hozott 523/1940 kgy. sz. határozat a városfejlesztési programról is ezen elgondolás keretében fogalmazódott meg.) Bp. és környék (vidék) kapcsolatában az előterjesztés kimondja, hogy az „... eddigi negatív tilalmazó jellegű védőöv elgondolástól eltérően pozitív fejlesztő-politikára van szükség...". 2. oldal. (A kézirat zárása után vettük kézhez a Budapesti Negyed 1993/2. Nagy-Bp. kialakulását is taglaló „Koncepció és vízió" szómát. Lásd: Csorba L. 14 skk., Sipos A. 49 skk. és György P. 68 skk. vonatkozó tanulmányait.) Granasztói Pál, miniszteri tanácsos: 5. sz. feljegyzés az Építéstudo­mányi Központban 1948. évi április hó 7-én történt megbeszélésről. A megbeszélés tárgya a vasúti munkabizottság gyorsvasúti albizott­sága által készített újabb tervezetek megvitatása volt. S többek között megállapítja; „... helytelennek tartjuk a jelenlegi földalatti villamos­vasút bekapcsolását a nagy-bp.i gyorsvasúti rendszerbe...". Árulkodó megjegyzése az iratnak, hogy: „miután... a Közmunkák Tanácsa... nincs képviselve... a hatáskörök törvényes rendezéséig (!) helyesebb­nek látszik a képviselet (s nyilván a döntések) kérdését függőben tartani..." Gépirat. MÉpm. Granasztóhb. Összefoglaló jelentés a Nagy-Bp. közlekedési rendszerének kialakítá­sára alakított bizottság által a nagy-bp-i gyorsvasúti hálózat tervezé­sére kiküldött albizottság munkájáról. Bp., 1948. június 10. 5 nyomvonal kialakítását javasolják a helyiérdekű (környéki) vasúttal egybekötve: 1 ) (Cinkota) - Kerepesi út - Kossuth L. u. - Dunaalagút - Döbrentei tér - Széli K. tér. 2) Újpest - Múzeum kit. - Boráros tér - a Kálvin téren kettéágazik a vonal - (Soroksár - Nagytétény). 3) Széli K. tér - Dunaalagút - Marx tér - Nagykörút - Kispest. 4) Rákospalota - Erzsébet királyné út - Andrássy út - Eskü tér. 5) Békásmegyer - Pálffy (Bem) tér, a helyiérdekű vasút nyomvonalán. Sokszorosított gépirat. 18 sk. MÉpm. Benkhard-h. Lásd még; Dr. Szabó Dezső: A Magyar Metropol Vasúttól a Metróig. A bp-i gyorsvasúthálózatra vonatkozó tervek, 1895-1948. Klny. Köz­lekedéstudományi Szemle XXVII. évf. (1977) 1. sz. 6. Cf.: P. E. Elmélet és gyakorlat építészetünkben, 1945-1956. In: Építészet és tervezés Magyarországon, 1945-1956. Kiállítási kataló­gus. Szerk.: Prakfalvi Endre. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Magyar Építészeti Múzeumának kiadványa, 1992.7-22. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom