Bácskai Vera - Gyáni Gábor - Kubinyi András: Budapest története a kezdetektől 1945-ig - Várostörténeti tanulmányok 6. (Budapest, 2000)

Előszó

Előszó Hézagpótló könyvet tart a kezében az olvasó. Budapest történetének egyes - főleg új abb kori - szakaszairól kiváló munkák jelentek meg az utóbbi években. Most elő­ször született azonban olyan, a nagyközönség számára is élvezetes történelmi mun­ka, amely a kezdetektől a közelmúltig mutatja be fővárosunk történetét. Budapest, illetve Buda közel ezredéve Magyarország fővárosa. A török uralom idején ezt a szerepét ugyan elvesztette, a XVIII. századtól kezdve azonban fokoza­tosan újból kereskedelmi központtá, közlekedési gócponttá, az ország szellemi és politikai központjává válik, a XIX. században pedig Buda és Pest a reformkorral újraéledő Magyarország igazi fővárosává nő. Ezt a fejlődést koronázza meg a vá­rosegyesítés majd a múlt századforduló körüli hatalmas fellendülés. Ekkor Buda­pest közép-európai világváros lett, a „Kelet Párizsa". A legjobb úton volt afelé, hogy Közép-Európa központja legyen. A történelem akkor közbeszólt, de most is­mét esélyünk van rá, hogy az egész régió centrumává váljon. E mű három tudós szerzője (Bácskai Vera, Gyáni Gábor, Kubinyi András) váro­sunk történetét három nagy korszakra bontva mutatja be: Buda 1686-os visszafog­lalásáig, 1686-tól a városegyesítésig, 1873-tól az 1945-ös ostromig. A kiváló, nagy tekintélyű történészek tollán meg-megszakított, de szerves folyamatként tárul fel városunk története. Olyan folyamatként, amelyet a geológiai és környezeti adottsá­gok, a földrajzi helyzet, a történelem meghatároz, de nem determinál. Az eleven városnak ugyanis saját lelke, szelleme van - ezt nevezik genius locinak. Ezen a szellemen - vagyis valójában a várost lakó polgámemzedékeken - múlt, hogy Bu­dapest azzá lett, ami: Magyarország egyetlen metropoliszává. Az előző századforduló táján végbement pozitív békés belső fejlődés, majd az első világháború utáni, hazánkat negatívan érintő világpolitikai rendezés követ­kezményeként lett Budapest az ország abszolút központjává. Lehet vitatkozni 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom