„A nagy válságtól” „a rendszerváltásig” - Szöveggyűjtemény Budapest történetének tanulmányozásához 2. 1930-1990 (Budapest, 2000)

I. fejezet KONCEPCIÓK ÉS VÍZIÓK „BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSRÓL" - A Magyar Közigazgatástudományi Intézet emlékirata Nagy-Budapest megszervezéséről (1941. április 12.)

A Magyar Közigazgatástudományi Intézet emlékirata Nagy-Budapest megszervezéséről 1941. április 12. Nagy-Budapest A városok között külön csoportot alkotnak a nagyvárosok, metropolisok. Nagyvá­rosoknak nevezzük azokat, amelyeknek vonzási köre közigazgatási határaikon túl­terjed. Ennek következtében körülöttük sűrű belterületi településű községek nagy sora alakul ki, amelyek közvetlenül a város közigazgatási határához csatlakozva, a fejlődés során eljutnak oda, hogy zárt gyűrűt alkotnak. Ezeknek lakossága a körül­vett várossal mindennapi sűrű összeköttetésben van annyira, hogy lakosaiknak éle­te a kettő között megoszlik. Nagyobbrészt az elővárosok lakossága jár gazdasági, kulturális, közegészségügyi stb. szükségleteinek kielégítése végett a nagyvárosba, de az áramlás részben fordított. Az elővárosok színvonala minden vonatkozásban kezdetlegesebb, mint a belső városé, de ezért olcsóbb is az ottani élet. A fejlődés mindenütt oda vezet, hogy az elővárosok fokozatosan közigazga­tásilag is beolvadnak a körülvett városba. Ennek oka részben a közigazgatásnak, részben a lakosságnak az érdeke. A közigazgatásé annyiban, hogy a közigazgatás egyesítése megkönnyíti a közfeladatok sikeres megoldását, a közönség érdeke pe­dig annyiban, hogy beolvasztás mindig az elővárosok színvonalának a belső város­hoz való közelebb emelését jelenti. Az elővárosok zárt gyűrűjén kívül van egy szélesebb övezet, amelynek települé­se szaggatott és ritkább, amelynek fejlődése azonban lélekszámban nagyobb, mint a természetes szaporodása, tehát abban is állandó bevándorlás állapítható meg, mint a körülvett város vonzásának a hatása. A nagyváros közigazgatási kialakításánál a bekebelezésen felül ennek az úgy­nevezett védőövezetnek megszervezéséről és fejlődésének közigazgatási irányítá­sáról is kell gondoskodni. A nagyvárosok kialakításának példái: London, Párizs, Berlin, újabban Ham­burg, Bécs és Róma, az Amerikai Egyesült Államokban New-York, Chicago stb. 41

Next

/
Oldalképek
Tartalom