Források Budapest múltjából III. 1919-1945 - Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai 3. (Budapest, 1972)

NÉVJEGYZETEK

magyarországi zsidó lakosság deportálásá­nak irányítója. A háború után hosszú ideig bujkált, 1962-ben elfogták és háborús bűnös­ként kivégezték. — 550, 560. Elischer Viktor, (1854—1937) ügyvéd, a Pénz­intézeti Központ vezérigazgatója majd el­nöke. —• 185. Endre László, (1895—1946) fasiszta közigazga­tási vezető. 1937-től Pest vm. alispánja, a Sztójay-kormány belügyi államtitkára, Szá­la si közigazgatási kormánybiztosa. Tevékeny része volt a munkásmozgalom üldözésében, a deportálásokban és az ország kiürítésében. Háborús bűnösként végezték ki. — 521, 522, 525, 530, 558, 564, 565. Ernszt Sándor, (1870—1938) prelátus, keresz­ténypárti politikus. 1918-ban megalapítója a Keresztény Szociális és Gazdasági Párt­nak, mely 1919-ben fuzionált a Friedrich­csoporttal, Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja néven. 1920-tól 1935-ig és 1938-ban ke­reszténypárti programmal képviselő. 1930—• 1931-ben népjóléti-, munkaügyi, majd köz­oktatásügyi miniszter. 1920-tól választott, 1931-től örökös tagja a tvhat. biz.-nak. — 25, 44, 45, 85, 219, 267, 438, 466. Esztergályos János, (1873—1941) vas- és fém­esztergályos, szociáldemokrata politikus. 1916-tól 1927-ig a Népszava kiadóhivatalá­nak vidéki szervezője, majd az SzDP köz­ponti titkárságának dolgozója. 1933-tól a Népszava felelős szerkesztője. 1922-től 1939­ig képviselő. — 187, 208. Eszterházy Móric gr., (1881—1960) földbirto­kos, legitimista politikus. 1917. jún. 15-től 1917. aug. 20-ig miniszterelnök, 1918. jan. 25-től 1918. máj. 8-ig népjóléti és munkaügyi miniszter, 1931—1944 között képviselő. — 139. Fábián Béla, (1889—?) ügyvéd, demokrata politikus. Vázsonyi Vilmos bizalmi embere, 1922-től 1939-ig Budapest-környéki kerület képviselője. 1920-tól 1941-ig tvhat. biz. tag. A népjóléti minisztériumban folyó panamák Ieleplezője. 1942. jan. 1-veí megfosztották mandátumától. — 177, 211, 254, 500. Faraghó Gábor, vezérezredes, a csendőrség fő­felügyelője, az 1944 őszén Moszkvában járt fegyverszüneti delegáció vezetője. — 546. Farkas Edit, (1877—1942) tanítónő, a Katolikus Nővédő Egyesület elnöke, a Szociális Misszió­társulat és a Katolikus Segélyező Egylet ala­pító tagja. — 117. Farkas István, (1869—1944) cipész, szociálde­mokrata politikus. 1911-től az SZDP titkár­ságának tagja, majd főtitkára. Munkatársa a Népszavának és a Szocializmusnak, a Bethlen—Peyer paktum egyik aláírója. 1922­től 1939-ig képviselő, 1925-től 1931-ig a tvhat. biz. tagja. — 182, 216, 222, 223, 242, 327, 417, 435. Farkas Zoltán, (1885—?) ügyvéd, szociál­demokrata politikus. 1925-től 1941-ig tvhat. biz. tag. 1942. jan. 1-vel megfosztották man­dátumától. — 203, 500. Felkay Ferenc, (1888—?) városi főtisztvi­selő. 1934-től tanácsnok, 1935-től a közokta­tási, 1939-től az ipari és kereskedelmi ügy­osztály vezetője. —• 477, 530. Fellner Pál, (1885—?) gyáros, kormány­párti politikus, a GYOSZ alelnöke. 1931 — 1939 között képviselő. — 596. Ferdinándy Gyula, (1873—1960) jogász. 1920— 1921-ben a Simonyi—Semadam—kormány­ban igazságügyminiszter, Teleki Pál kormá­nyában belügyminiszter. Kisgazdapárti kép­viselő. —• 77, 79. Festetics Sándor gr., (1882—1956) földbirtokos, 1918. dec. 30-tól 1919. jan. 13-ig hadügy­miniszter, 1931-től 1939-ig képviselő. 1933— 1938 között a Magyar Nemzeti Szocialista Párt vezetője. — 436, 441, 596. Fleissig Sándor, (1869—1939) bankár, 1925-től az Angol—Magyar Bank alelnöke, 1931-től az Áru és Értéktőzsde elnöke. — 596. Folkusházy Lajos, (1868—1939) közélelmezési és közgazdasági kérdésekkel foglalkozó vá­rosi főtisztviselő. 1909-től tanácsnok, 1918­tól 1928-ig alpolgármester, majd a BSZKRT vezérigazgatója. — 34, 168, 183, 184, 304, 602. Földes Ferenc, (1910—1943) kommunista író, művelődés politikus. 1932-től 1934-ig a KIMSZ ül. az OÍB, 1939-től a KMP propa­gandaosztályának funkcionáriusa. 1942-ben a Magyar Történelmi Emlékbizottság egyik szervezője. 1943-ban munkaszolgálatosként eltűnt a szovjet fronton. — 400, 465. Förster Aurél, (1852—1932) kereszténypárti konzervatív politikus. 1900-tól tagja majd igazgatója az Országos Központi Hitelszö­vetkezetnek. — 170. Franki Károly Kornél, (1895—?) gyarmat­áru-nagykereskedő, polgári ellenzéki politi­kus. 1930—1935 és 1939—1941 között tvhat. biz. tag. 1942. jan. 1-vel megfosztották man­dátumától. — 500. Fricke Valér, (1900—?) földbirtokos, kor­mánypárti politikus, az OMGE tagja. 1935— 1944 között képviselő. — 419. Friedrich István, (1883—1958) gépgyáros, legi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom