MDP Békés Megyei Megyebizottságának titkársági ülései 1949. szeptember 1. - 1950. szeptember 25.

1950. május 24.

Jegyzőkönyv I BítíHi h' !in,: i95-0JW-2p • készült Békéscsabán 195o. május 24»én tartott ÜL JÉ. értekezleten, - J '< < • —• ­Jelen vannak: Keleti Ferenc, Such János, Bába István, Tolnai Ferenc, Virágos Mihály, Szilágyi Jánss és Filyó János elvtársak. Keleti elvtárs: Üdvözli az elvtársakat, az értekezletet megnyitja és ismerteti a napirendi pontokat: 1, / A békéscsabai május 1-i ünnepségek kiértékelése. 2, / A beiskolázások helyzete. 3, / J elentés a növényápolási munkák menetéről és az aratási munkák előkészítéséről. 4, / MSzHSZ munkájának kiértékelése. 5, / Tagkönyvtisztázással kapcsolatos ügyek. Keleti elvtárs: K r i s tóf elvtárs két héttel ezelőtt szóvá tette Buda­pesten,hogy a Párt Központnak olyan értesülése van, hogy a Békéscsa­bai májusi- i ünnepségek nem sikerültek jól.Miután pártunk súlyt he­lyez arra,hogy Pártunk agitatív ereje és tömegbefolyása növekedjen, az volt a meglátása és kérése, hogy vegyük napirendre a kérdést, vizsgáljuk meg, és amennyiben szükséges, intézkedéseket is tegyünk. Szilágyi elvtárs: Május 1-i munkánk előkészítésénél az ápr. 4-i ta­pasztalatokra voltunk tekintettel, és annak alapján igyekeztünk mun­kánkat megjavitani. Célunk volt,hogy elsősorban a munkaversenyt fokoz« zuk, a mási£főszempont a tömegek mozgósitása volt,hogy legalább 2o- 25 ezres tömeget tudjunk mozgósítani május 1-én. A .kerületi szer­vezetekben legalább kétszer annyian voltak mint ^S*jfl»*aT-én.A fel- _ vonuláson legalább ksx 25 ezer ember volt a mi meglátásunk szerint. A jelentésből kimaradt,hogy 1949, május I-én a ligetben mintegy 4 -5 ezer ember volt csupán a délutáni órákban. Most pedig még este 8 órakor is több mint lo ezer dolgozó volt kinfc, akik jó hangulat­ban töltötték az időt. z jellemző az idei májas 1 hangulatára. Szilágyi elvtárs felolvassa a Békéscsabai Városi Bizottság jelentését a május 1-i ünnepségekről. Hozzászólások: Május 1-ét' általában nem április 4 után kezdtük előkészíteni. Áprl. 4-ét ugy rendeztük meg,hogy az dolgozó népünk egyik legscxakknagyobb ünnepe, de* ugy volt elŐkészitve,hogy május 1. megünneplésének elő­készítése legyen. A megye községei és a békéscsabai szervezet tőlünk külön instrukciót kapott Írásban a Titkárság körlevelébe foglalt politikai és agitációs szempontok alapján. A jelentésben szó van arról,hogy jelszavakat későn kaptak az elv­társak. Külön megyei jelszavakat nem adtunk. A Központ jelszavait a Szabad Nép leközölte. Erre külön is felhívtuk a szervezetek figyel­mét. Hiányossága az ünnepség előkészítésnek a plakát, ^zinte politika mentes. Csak a műsort sorolja fel. De adtunk ki megyei plakátot, azon csak jelszavak voltak, műsor nem volt, és igy a kettő kiegé­szítette egymást. Hiba volt az M.B. részéről is,hogy közvetlen május 1-én mi a megye részéről nem állítottunk be felelőst a békéscsabai "ünnepségekért, rábiztuk a városra. ••/••

Next

/
Oldalképek
Tartalom