MDP Békés Megyei Megyebizottságának (VB) ülései 1956. március 5. - 1956. június 25.

1956. június 11.

Készülti 27 pld-bam. A Békés Járási Párt VB-ának .jelentése a Megyei Párt vB-a alá a kollektív ve z etés helyzetéről a békési .jurás pártszerveiben és pártszervezeteiben. A járási párt vb határozata értelmében megvizsgáltunk 2 községi pártbi­zottság, 1 üzesi, 1 tsz-i,és egy kJ&Q pártszervezétének kollektív vezetési munkájút, valamint összesítettük a többi pártszervekben, alapsservezetek­ben e téren szerzett tapasztalatainkat. Megállapítható, hogy járásunk területén a kollektív vezetés negvalósitásá­sa nagyarányú törekvés van* Ez a töre :vés 1953 júniusi párthatározat után kialakult aktivitással hasonlítható össze. Későbbi időben 1954-35 évben bizonyos visszaesés volt e tekintetben. A sai helyzetben kialakult törek­vések kiindító oka az -.ZiU- EX. songr*a*: : ;SSanak széliemé es iJSJryvmu c Az SZKP XX. kongresszusa előtt a járási és községi pártbizottságoknál is elhanyagolták a pártbizottsági ülések megtartását. A-megtartott pártbizott •ági üléseken pedig inkább a határozatok ismertetése alapján a pártbizott­ság titkárai szabták meg a feladatokat és igy viták aem alakultak ki. ezekre a pártbizottsági ülésekre ink bb az aktivaülés jelzése használható. Ilyen értelembea tehát a pártbizottságáaink aem töltötték be az adott te­rületen a vezető, irányító szerepüket. • Az SZKP XX. kongresszusa, valamint a pártszervek és pártszervezetek ujj i­választása óta megtartott ülésaken lényeges változás van: növekedett az aktivitás, s a bíráló készség. Ilyen értelenbem tehát a kollektív vezetés állását as alábbi főbb elvek alapján lehet elemezni! 1./ A választott szervek üléseinek rendszeressége, szinvemala é s határo­ zatai. Megállapithatót hegy ugy a járási pártbizottság, mxsk a községi pártbi­zottságok, aint a végxmhajtó bizottságok, a pártveze tőségek üléseiket rendszeresem megtartják. A taggyűlések megtartása nea mindenütt történik meg h vonta még ma sem. Hiányosság ott fordul elő, ahol a pártszervezet titkára gyengébb felkészültségű, vagy ahol a párttitkár iskolán van, vagy ahol beteg. A választott pártszervek általában előre elkészitett munka­terv alapján meghatározott napirendi pontokat tárgyalnak aeg az üléseiken. /A felülvizsgált pártszervek és pártszervezetek mindegyikében volt munka­terv./ A választott szervek üléseim a munkatervük alapján a területük leglényegesebb kérdéseit igyekeznek megvitatni, azonban megállapítható e téren két alapvető hiányosságot, aai a kollektív vezetés érvényesülését akadályozzas

Next

/
Oldalképek
Tartalom