Tanulmányok A Magyar Tudományos Akadémia megalapításáról (Miskolc, 1997)

SOMORJAI LEHEL 18. századi tudományszervezési törekvések Magyarországon, a Magyar Tudományos Akadémia megalapítása

katonai szolgálatban levő s már 33 esztendőt megért magános személy ke­véssel beérheti, s ha lehetnének is némely apróbb szükségei, azokat számos jó barátjának szívességek kipótolhatja, minden jószágának egy esztendei egész jövedelmét az említett intézet fundusául ajánlja. Érett meggondolással te­szem ezt, azért czélra vezető felvigyázást kívánok, hogy a nemzetnek aján­lott summa haszontalanul el ne pazaroltassék." A Széchenyi felszólalását kísérő ováció elültével Vay Ábrahám állt fel és 8 000 forintot ajánlott fel ugyanerre a célra. Gróf Andrássy György Torna megye követe 10 000 forinttal, gróf Károlyi György Szatmári megye követe minden évre 1 000 forinttal járult hozzá az akadémia pénzügyi alapjainak megteremtéséhez azzal a kiegészítéssel, hogy „ha még egy akadémia is felállítatik, ahol magyar nyelven a katonai tudományt is lehet ta­nulni annak dotációjára minden jószágaimnak esztendei fele jöve­delmét ajánlom". A négy alapító megtette a szükséges lépéseket az ügy továbbvite­lére és az országgyűlés elfogadta Vay Ábrahám által, Révay nyomán készített tervezetet azzal a módosítással, hogy 4 helyett 6 osztályt hoztak létre. Ezek a Nyelvtudomány, Filozófia, Történetírás, Mathe­sis, Törvénytudomány, Természettudomány. Ez után az adományok is megszaporodtak: Eszterházy Mihály, 10 000 Ft-ot, Teleky József 30 000 kötetnyi könyvtárát, Just Gábor 1 000 Ft-ot, Széchenyi Pál 10 000 Ft-ot, Jenkey Imre 1 000 Ft-ot, Feste­tics László 10 000 Ft-ot, a nádor 10 000 Ft-ot, Ciráky Antal 3 000 Ft-ot, Batthány Fülöp 40 000 Ft-ot, Pápay Sámuel 1 000 Ft-ot, Keglewich János 4 000 Ft-ot, Zay Károly 2 000 Ft-ot stb. ajánlott fel, így rövidesen 250 000 Ft-ra emelkedett a társaság vagyona. Az országgyűlés XI. törvénycikke kimondta az Akadémia megalakulását. A fölterjesztésre előkészítő bizottság elnöke Teleky József lett, jegyzője Horváth Ist­ván. 25 igazgató tagot jelöltek ki és a tervezetet 1825. szeptember 16­án a királyhoz küldték. A királyi válasz Revicky Ádám lelkes köz­benjárására 1830. júl. 7-én megérkezett. A 25 igazgatósági tag név szerint Andrássy György, Bartal György Batthány Fülöp, Ciráky An­tal, Dessewffy József, Illésházy István, Károlyi György, Keglewich Gábor, Kolozsváry Sándor, Kornis Mihály, Majláth György, Med­nyánszky Alajos, Nagy Pál, Péchy Imre, Prónay Sándor, Revicky Ádám, Somsich Pongrác, Szegedy Ferenc, Szepesy Ignác, Széchenyi István, Teleki József, Vay Ábrahám, Vágner Ferenc, Végh István, Wesselényi Miklós 1830. november 17-én tartotta első ülését. Elnök

Next

/
Oldalképek
Tartalom