Bruckner Győző: A Miskolci Jogakadémia múltja és kultúrmunkássága 1919-1949 (Miskolc, 1996)

Bruckner Győző, a miskolci jogakadémia dékánja

A város polgármestere, Hodobay Sándor, 1922. november 28-i megválasztá­sakor nagyívű kulturális programot hirdetett meg. Megígérte a színház átépítését, a művésztelep további fejlesztését („Nagybánya helyét a jövőben Miskolcznak kell majd betöltenie"), kilátásba helyezte a Borsod-miskolci Múzeum végleges elhelyezé­sét. A város „utóbbi időben nyert határvárosi küldetésének" 15 megfelelően fejleszteni kívánta törvényhatósága iskoláit. A jogakadémiához - mint egykori eperjesi diák ­teljes szívvel ragaszkodott. A jogi oktatásért hozott áldozat (a városi költségvetés 0,8 %-a) többszörösen megtérült. Az itt lakó hallgatók elhelyezése, élelmezése révén a város iparosai és kereskedői ennek közel tízszereséhez jutottak. A következő tanév elején a dékánnak újabb tanárokról kellett gondoskodnia. Obetkó Dezső, Flórián Károly, Maiéter István az átmenetileg engedélyezett kassai jogakadémiát választották, Hébelt Ede visszakerülésére nem volt remény. Ebben a kritikus sikerült három olyan kiváló oktatót találni, akik hűséggel szolgálták a jog­akadémiát, egészen annak megszűnéséig. Schneller Károly fővárosi statisztikai hiva­tali fogalmazó a közigazgatási jog és statisztika tanára lett. A büntetőjogot Hacker Ervin oktatta 1921 őszétől. A történeti és filozófiai tanszékre az iglói fögimnázium egykori tanárát, Bruckner Győzőt nevezték ki. Új szakasz: Bruckner Győző dékáni kinevezése Mikler Károly az 1923. szeptember 20-i egyházkerületi ülésen lemondott dékánságá­ról. Elhatározásában feltehetően közrejátszott az államsegély megvonása után kiala­kult helyzet, idős kora és betegsége is. Utóda Bruckner Győző képesített egyetemi magántanár, a felvidék művelődés- és jogtörténetének szorgos kutatója lett. A mis­kolci jogakadémia sorsát alapvetően meghatározó személyiség 1877. július 27-én Felsőlövőn született. Középiskolai tanulmányait a felsőlövői, késmárki és soproni evangélikus líceumban, egyetemi tanulmányait a budapesti tudományegyetemen vé­gezte.Tanári működését 1902. október 1-én kezdte az eperjesi ev. kollégiumban, majd 1903-1920 között az iglói ev. főgimnázium tanára lett. Egyetemi magántanári képesítését 1914-ben nyerte el. Ezt követően harctéri katonai szolgálatot teljesített, 1918. december 10-én, négyéves szolgálat után szerelt le. A menekült miskolci jog­akadémiára 1920 szeptember 1-én kapott nyilvános rendes tanári kinevezést Az 1923. november 9-i kari ülésen tartott dékáni székfoglaló beszc .ében ki­fejtette, hogy az eperjesi főiskolai tradíciókat ápolni kívánja. Hosszú dékánsága alatt ezt az ígéretet be is tartotta. A miskolci jogakadémia mindvégig fontos feladatának tartotta az evangélikus egyházzal való kapcsolat erősítését és hangsúlyozta az egy­házjog tudományos művelésének fontosságát. Bruckner Győző egyébként egyházjo­15 BAZ Mit. IV. 1903/a. 14. Miskolc thjf város 1922. évi jegyzőkönyve 430. old.

Next

/
Oldalképek
Tartalom