Rásó József: 1956 dokumentumai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban - Acta Archivistica 5. (Miskolc, 1998)

kijelentette, hogy ők nem egyeztek meg a katonai parancsnoksággal, Ők nem értenek egyet vele a munka felvétele tekintetében, inkább az erdőbe mennek, vagy disszidálnak. Javasolta, hogy "a szénkészletét égessük el", fütsük vele az üzemeket, hogy ki tudjunk terni a szovjet parancsnokság azon kérése elől, ho^v a munkát beinditsuk. ° J 1956. évi november hóban határozatot hoztak arra, hogy az üzemen belül az M.Sz.M.P. szervezését betiltják. Amikor tudomást szereztek arról, hogy Gyurcsik Kálmán és Mátravölgyi József az M.Sz.M.P. szerve­zik a munkástanács elé állitották őket felelősségre vonták, egyben ki­jelentették, hogy a kommunista párt szervezését a munkástanács nevében megtiltják. Ez alkalommal fjeién volt dr. Csetényi Pál és Székely Elek is. A határozatból kifolyóan Hódi munkástanács elnökségi tag követelte Mátravölgyitől a párttagok névsorát, azzal a nem vitás céllal, hogy a már belépett párttagokat felelősségre vonják. 1956. november hóban közeiebből meg nem határozható időpontban tekint­ve hogy a pártszervezését betiltották a munkástanács határozatot hozott az MDP. illetve az MSZMP helyiségének elvételére, melyet dr. Csetáiyi Pál és Janky Béla hajtottak végre és a helyiségeket programm irodának rendezték be, a bútorokat más irodahelyiségek berendezésére használta­Határozatot hoztak a nagyüzemi pártbizottság dolgozóinak eltávolítá­sára, igy hazaküldték Huzsvári Kálmánt, Obódi Istvánt és Schuller Jenőt azzal a kijelentéssel, hogy rákosistáknak a Dimávagban, illetve a munkástanácsban helye nincs. Határozatot hoztak a szakszervezet vezetőinek eltávolítására a 9 vezetőből hatot felfüggesztettek, igy Kosztruk Sándor, Venczel Vilmos. Fodor Mihály, Szabó Lajos és Urbán Barnát. 1956. évi november 1.-én amikor Pálami József igazgató, Demjén József főmérnök s Perjési János egységvezető Jugoszláviából hazatértek munkástanács Turbók Gyula vezetésével személyüket felülvizsgálták. Ez alkalommal turbók Gyula kijelentette Pálmai Józsefnek, hogy ne fe­lejtse el maga a gyár ideiglenes gazdasági vezetője,a gyár politikai vonatkozási jogát a munkástanács magának tartja fenn. Ezenkivül a fegyver elvételére is határozatot hoztak, melyet a munkástanács nevé­ben"" Szadai nevü személy vett el. Pálmai Józseftől a lakásáról. /1 drfc pisztolyt és 1 drb. vadászpuskát./ II. dr. Csstényi Pál terhelt 1944• december havától dolgozik a Dimávag gépgyárban mint tervelőadó. 1942.-ben bevonult katonának őrmesteri rendfokozatot ért el. 1944.-ben a szovjetunió területén megsebesült, majd hazakerült. Apja hivatásos honvédtiszthelyettes volt. Fotör;sor­mesteri rendfokozattal. Az ellenforradalmi eseményekbe 1956. okt.ber 24. napján kapcsolódott be. Ez alkalommal már több személy jeleneté­ben tárgyalták az ellenforradalmi eseményeket. 1956. évi október 25. napján a munkásszervező bizottság cselekméyei folytán felzaklatott tömeg és ellenforradalmi csoportokkal reszt vett a tüntetésben, azokkal Miskolcra bement, majd az Egyetem yaos­ba is bement, ahol végighallgatta a 21 pontos ellenforradalmi koe­telést. 1956. október 31. napján amikor a számviteli osztályon rp­o-vülés volt Konkoly Ferenc javasolta a nagyüzemi munkástanácsba, Ott megválasztották küldöttként ez alkalommal felszólalásában a hibák felnagyításával a párt ellen uszitott és az annak 12 eves munkája ellen. Felszólalásában állást foglalt és egyetértett a

Next

/
Oldalképek
Tartalom