Nemzetiségi ügyek dokumentumai Baranyában 1923-1938 - Tanulmányok és források Baranya megye történetéből 8. (Pécs, 2001)

II. Szerb optálás

szláv állam javára történt optálások alkalmával, az optálási nyilatkozatra nevemet - tud­tom és beleegyezésem és felhatalmazásom nélkül Markovics Mátyás azelőtt versendi, most Feketity (Jugoszlávia) községi lakos írta alá - jogtalanul. Erről f. évi október hó 20-án Olasz községben értesültem, amikor az ott lakó apósomnál látogatóban voltam, ugyanis apósomhoz Popovity Mariánhoz jött Popovity Dinkó és Ferkov István olaszi la­kos és közülük Ferkov István azon kijelentést tette, hogy őneki Markovics Mátyás azt mondotta, hogy az én nevemet az optiós nyilatkozat alá ö -Markovics Mátyás - írta. Meg­jegyzem, hogy Markovics Mátyástól - amikor ö mintegy 4 hónappal ezelőtt Jugoszláviába költözött - vásároltam földet, mely körülmény is azt bizonyítja, hogy én nem optáltam, mert ha azt tettem volna - nem vásárolok azon országban földet, amelyet úgyis el kell hagynom. Kérem annak megállapítását, hogy az optiós nyilatkozatot nem én, hanem Markovics Mátyás írta alá és ennek megállapításával kérem a jugoszláv optánsok sorából való törlé­semet. Ezzel a jegyzőkönyv lezáratván felolvasás és megmagyarázás után aláíratott, kmf. Olvashatatlan aláírás s.k. tb. főszolgabíró, Vláics Mihály s.k., Vastagh Gyula s.k. jegy­zőkönyvvezető BML. Bvm. főisp. biz. 314/1930. 34. M. kir. Követség Belgrád, 1930. október 21. Másolat. 12994-1930. Tárgy: Kuzmanovics Lázár jugoszláv állampolgár szláv optáns kérése. Sürgős. M. kir. Külügyminisztériumnak, Budapest. Mai napom megjelent a követségen Kuzmanovics Lázár gör. kel. vallású földbirtokos, villányi lakos, aki Villányban 1895-ben született s előadta, hogy Villány községben neki egy háza és 30 hold földje, kiskorú leányának Kuzmanovics Emiliának pedig 10 hold szántóföldje és egy háza van, mely utóbbi ingatlanokat jelenleg Baranya vármegye árva­széke kezeli. Vele együtt lakik nagybátyja Kuzmanovics Axentia, kinek ugyanott 8 hold földje van. Annak idején mindhárman Jugoszlávia javára optáitak. Tekintve, hogy a kiköl­tözés idejéig, e hó 31-ig ingatlanaikat sem eladni, sem elcserélni nem bírják, szükségük volna mindhármuknak, hogy az október 31-ére megszabott kiköltözködési határidő ré­szükre legalább 3-4 hónappal mehosszabbíttassék. Ez okból kérték a követséget, hogy ez .irányban előadott s a fentiekben megindokolt kérésük az illetékes magyar hatósághoz fel­terjesztessék. Fentiekről azzal a kéréssel van szerencsém jelentést tenni, hogy engem sürgősen tájé­koztatni méltóztassék arról, hogy a budapesti jugoszláv követség azon javaslatunkra, mely szerint a főispánok a Jugoszlávia javára optait egyének tartózkodási idejét indokolt eset­ben kölcsönösségtől feltételezetten néhány hónappal meghosszabbíthatják, adott-e és mily értelmű választ. Megjegyzem, hogy viszont Turi Mihály szabadkai lakos magyar optáns betegsége miatt

Next

/
Oldalképek
Tartalom