Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1980. (Pécs, 1981)

TANULMÁNYOK ÉS FORRÁSOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL - Szkladányi Péter: Fejezetek Pécs világi zenéjéről a 19. század első felében. Weidinger Imre és Amtmann Prosper művészete

Pécsett az első könyvkötők közé tartozott Boris (Poris) Henrik. 1753-tól haláláig a Franciscaner Gasse 49. számú házban (ma Sallai u. 17.) lakott.'' 1761-ben özvegy felesége férjhez ment a sziléziai Frankensteinből érkezett Nering Henrik könyvkötő­höz.' Weidinger Márton lehetett ekkor az első segéd, mert Nering halála után, 1772-ben, a korabeli céhszabályok szerint, 23 éves korában feleségül vette az ekkot 68 éves özvegyet. 8 így ő lett a ház és a műhely tulajdonosa. Felesége 1789-ben meghalt," Márton pedig még a gyászév letelte előtt újra megnősült, amin a fenti adatok ismeretében nem csodálkozunk. 10 Második felesége, Koch Erzsébet fiatal volt, és a házasságból hat gyermek szüle­tett, 11 köztük másodikként, 1792. december 26-án vagy 27-én Weidinger Imre József} 2 Élete tragikusan kezdődött. Hároméves korában egy szerencsétlen lefolyású him­lőtől megvakult, és látását a pesti egyetem tudós orvosai sem tudták visszaadni. Az akkori iskolai tárgyakra magántanító oktatta. Zenei tehetsége korán kiderült, tízéves korában már ügyesen furulyázott. Furulyán a „csákány" nevű, Asz-hangolású vékony botfuvolát kell értenünk, amely Mátray Gábor szerint ,,a' mi időnknek magyar találmánya". 13 Weidinger később sem vált hűtlenné e hangszerhez. Fejlődését váratlan családi gyász sem törte meg, édesapja ugyanis 1802. április 7-én, 53 éves korában elhunyt. 1 ' 1 Erzsébet asszony a gyászév elteltével férjhez ment, nyilván az első segéd Gundl Miksához. 1 ' A mos­tohaapa becsülettel vállalta a hat kicsi gyermek felnevelését. A legfiatalabb, Alajos sajnos 1809-ben meghalt, 10 de Ignácot gimnáziumba járatta, 17 és zongora vásárlá­sával támogatta Imre zenei tanulmányait. Ha ez a vásárlás a 19. század elejei polgárosodó Pécsen nem is számított fény­űzésnek, kézműves családban nem mondható gyakorinak. Valószínű, hogy nem mai értelemben vett zongoráról, hanem klavikordról van szó, amelyet itt is készítettek. Otvorso János orgonaépítő például 1793—94 folyamán 14 klavikordot készített a zene­iskolának, darabját szállítással együtt 15 forintért. 18 Ha 15 évvel később az infláció miatt többe is kerülhetett, megvásárlása nem okozhatott nagy nehézséget, össze­hasonlításként a székesegyházi muzsikusok szerint családjuk napi élelme 1808-ban 2 Ft 10 krajcár. 1 " Ezzel egyáltalán nem akarjuk Gundl vásárlását leértékelni, sőt ez is bizonyítja a pécsi németség alapvető igényét a zenei művelődésre. A zongorázás mellett orgonált is a ferencesek és az irgalmasrendiek templomá­ban. Ezek alkalmi orgonálások lehettek, mert például a ferenceseknél a város által fizetett kántorok működtek, ekkor Gyurkovits János. 10 14 éves korában Franczl kártya­festő tanította hegedülni, újabb adatként muzsikáló pécsi kézművesről. Igazi fejlő­dését azonban, amely egyben értékessé tette életét, Gruzling Alajos székesegyházi zenésznek köszönhette. A káptalan muzsikusai a 19. század elején már tevékenyen részt vesznek a város zenei életében is, amelynek fő oka — anyagi vonatkozásai mellett — a világi zene iránti igény megnövekedése volt. A 18. században még a tanítás is tiltott volt, ezzel szemben 1808-ban már az ide érkező színtársulatok előadásain, sőt nyilvános tánc­mulatságokon is muzsikálhatnak. 1811-től rendszeres hangversenyeket adnak özve­gyeik és árváik támogatására. Természetesen tanítottak is, főként a fúvósok, mivel a zenéiskolában csak ének-, orgona- és zongoraoktatás folyt. Gruzling Alajos 1785. június 27-én született Pécsett, édesapja a püspöki könyvtár szolgája volt. 21 A családban több muzsikust találunk. Gruzling Fülöpöt, valószínűleg nagybátyját, hegedűsnek mondja az anyakönyv József fia keresztelőjekor.-- Bátyja, János a székesegyházi zenekarban játszott 1802. január 1-től 1806-ig, azután Laká­csára ment tanítani. Helyére került Alajos, aki Novotni karigazgató ajánlása sze­rint már addig is többször kisegített az együttesben. 23 Időközben a tanítóképzőt is

Next

/
Oldalképek
Tartalom