Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1980. (Pécs, 1981)

TANULMÁNYOK ÉS FORRÁSOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL - Szkladányi Péter: Fejezetek Pécs világi zenéjéről a 19. század első felében. Weidinger Imre és Amtmann Prosper művészete

elvégezte. Az itteni iratokból kiderül, hogy beszél magyarul és németül, elvégezte a gimnázium első két osztályát, és triviális iskolára képesítették. 2 ' 1 1816-ban polgár­jogot nyert. 20 Az 1830-as zenekari névsorból tudjuk, hogy hegedült, de többi hege­dűs társával együtt szükség szerint fafúvós hangszerekre is váltott. 26 Ez egyébként megszokott gyakorlat volt a 18-19. századi együttesekben. Valószínűleg klarinéton és fagotton játszott, és Weidingert is először klarinétra oktatta. Nem tartozik szoro­san tárgyunkhoz, de hadd említsük meg élete szomorú korszakát, ugyanis 1830 és 1831 októbere között négy kicsi gyermeke és felesége halt meg egymás után. 27 Gruz­ling Alajos 1859. augusztus 25-én halt meg Pécsett. 28 Néhány hónappal túlélte neves tanítványát. Weidinger és Gruzling közvetlen kapcsolatáról nincs adatunk. De a két fiatal­ember találkozása szerencsés lehetett, mert már 1811. december 9-én — a székes­egyházi muzsikusok első jótékonysági hangversenyén — Weidinger pódiumra lépett. Erről így számolt be a Hazai s Külföldi Tudósítások c. újság december 28-án: (. . .) ,,ltt elől állott Verdinger Ur (vakon született) a' ki is hasonlóképpen az ő Klarinétjével az Hallgatókat szépen mulatta, azon külömbséggel, hogy ennek tsak tekintete is némellyekben nagy örömöt, némellyekben pedig inkább sajnálkodó szo­morúságot okozott." 29 Két érdekességre figyelhetünk fel a 19 éves ifjúról írottakban. Az egyik az, hogy első dokumentálható koncertjén klarinétozott. A másik a cikkíró stílusa, ahogy leírja a vak muzsikus által felkeltett érzelmeket. Közismert, hogy a vakok az átlagosnál bensőségesebb kapcsolatban vannak a zenével. Számukra ez a reális világhoz tartozást jelenti, hiszen a zenét önmaguk is művelhetik és teljes mértékben befogadhatják. Mivel auditiv módon tanulnak — bizonyosan Weidinger is — sőt, a kinesztetikus érzeteket is csak hallás és tapintás útján érzékelik, emocio­nálisan sokkal jobban átélik a zenét. Kétségtelen, hogy vak muzsikus hallatán a közönség elsősorban szánakozik, és csak később érzékeli bensőségesebb barát­ságát a zenével. Ezt a kétféle érzést igen jól fogalmazta meg az újság tudósítója. A művészi pályához elengedhetetlenül szükséges becsvágy sem hiányzott Weidin­gerből, és ez arra indította, hogy külföldön mutassa be tudását. Tervéhez társakra lelt Pécsett. Az életrajz szerint három itt tartózkodó cseh muzsikussal kötött barátságot, de nevüket nem közli. A Tudományos Gyűjtemény 1818-ban Weidinger mellett csak két zenészt említ, keresztnév nélkül: Husseket és Kellert. Hussekről nem tudunk köze­lebbit, neve sem egyházi anyakönyvben, sem valamilyen tanácsi ügy kapcsán nem fordul elő. Keller János viszont ismerős. Kettő is volt, mert az 1807/1808-as gimnáziumi tanévben együtt kezdte a gramma­tika első osztályát a Tolna megyei Tevéiről származó 15 és 13 éves Keller János. Talán unokatestvérek lehettek. Iskolai tanulmányaikat a grammatika negyedik osztá­lyában fejezték be 1811-ben, a humán osztályokba már nem jártak. 30 Az idősebb, 1808 körül énekes fiú lett a székesegyházban, majd 1810. október 1-től ugyanott kisegítő (accessista) muzsikus. 1812-ben a fiatalabb is énekelt itt, azután eltűnik a szemünk elől, mert neve már nem szerepel az 1814-es fizetési jegyzékben. 31 A Weidinger Imrével nagyjából egyidős Keller János 1815. április 2-án kérelmezte a káptalantól, hogy meghatározatlan időre elutazhasson az itteni polgár Weidinger fiával, mert erre most a legjobb alkalom adódott. Indokai között említi, hogy nyolc éve dolgozik itt, részben ingyen, és a hosszabb szolgálatért most már esedékes fél fizetéséről is lemond társai javára, akiknek családja ennek nagyobb szükségét érzi. Mindamellett reméli, hogy visszatértekor elnyeri korábbi állását és fizetését. 32 Az áp­rilis 17-i káptalani ülés határozata szerint elengedték Kellert, de valóban jó muzsi­kusnak tartották, mert nem osztották szét fizetését. 33 Számítottak hazajövetelére, és

Next

/
Oldalképek
Tartalom