Állami költségvetés - 1914-1915

Kereskedelemügyi ministerium - INDOKOLÁS A M. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTERIUM 1914/15. VI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

•234 34.948 rakott, 24.399 üres; elküldetett 35.092 rakott kocsi, vagyis összesen kezeltetett 94.429, illetőleg naponta átlagban 300 loco és átmeneti kocsi. Az állomás, hogy forgalmát fönnakadás nélkül le tudja bonyolítani, múlhatatlanul kibővitendő. Ennek azonban útjában áll a fűtőház, miért is elsősorban ennek megfelelőbb helyre való áthelyezését kell végrehajtani. A mostani helyzet az állomás elégtelen berendezései folytán olyan, hogy ha tehervonat a személyszállító vonalok idejében érkezik, az csak 2 — 3 óra késéssel szabadulhat. Jutás állomáson, eltekintve az 1912-ben létesített két csonkavágánytól, amire 50.000 korona fordíttatott, 1906 óta számottevő beruházások nem történtek. ad XVII. Csata—balassagyarmati vonal. Ipolyság állomás folytatólagos kibővítésére az 1913. évben engedélyezett 50.000 K kiegészítéséül 70.000 K szükséges, hogy az árukezelésnél mutatkozó nehézségek niegszüntethetők legyenek és ily módon az áruforgalom akadálytalan lebonyolítása lehetővé váljék. Balassagyarmat állomásba 3 vonal ágazik be, névszerint Aszód, Losoncz és Ipolyság felől. Ugy ezeknek a vonalaknak, mint magának az állomásnak helyi áruforgalma évről-évre emelkedik. Az állomás 250.000 Kval számitott bővítésére 1913-ban 50.000 Kifordí­tottam, 1914. év első felére 50.000 Kt, 1914/15. évre ismét 50.000 Kt vettem fel. ad. XVIII Pozsony—lipótvári vonal. Már az 19 13. évi költségvetés indokolása során kifejezés adatott annak, hogy a pozsony-lipótvári vonal teljesítő-képességének fokozása végett, az ezen a vonalon levő állomások 150 tengelyű vonatok befogadására alkalmassá teendők, illetőleg e végből megfelelően meghosszabbitandók. .Szentgyörgy és Modor-Nagysenköcz állomások már az 1912. évi XLYII. t.-czikkel nyert felhatalmazás alapján megfelelően meghosszabbíttattak és bővíttettek. Mindazonáltal a vonalon 150 tengelyű vonatok addig nem járathatók a így a nevezett két állomás meghosszabbítására fordított tőke sem hasznosítható, amíg a többi állomás is meghosszabbítva nincs. E miatt az ezen a vonalon levő többi három állomás, névszerint Bazin, Cziffer és Alsószil-Felsölócz is megfelelően meghosszabbitandó és Cziffer ezenkívül a helyi áruforgalom akadálytalan lebonyolítására alkalmassá teendő. Az összköltség a vonal valamennyi állomásai vágányzatának meghosszabbí­tására 685.000 K, melyből az 1912. évi XLYII. t.-czikkel 100.000 K, az 1913. évi költségvetéssel 190.000 K engedélyeztetett, míg 1914. év első felére 100.000 Kt vettem fel, az 1914/15. évre pedig 100.000 Kt irányozok elő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom