A Hét 1996 (40. évolyam, 1-2. szám)

1996-03-15 / Próbaszám

a hét közéleti hetilap Főszerkesztő Lovász Attila 07/533-29-19 Szerkesztőség Obchodná 7. 811 06 Bratislava Szerkesztők Gaál László Holop Zsolt Juhász László Krasznica Melitta Grafikus Palkovičová Katarína Kiadó A CSEMADOK OV - vei kötött szerződés alapján Kiadja az MGM-7 kft. Ügyvezető: Morvay László mérnök Nyomdai előkészítés MGM-7 Nyomja a PRINT CENTRUM kft. Pribinova 23. 819 28 Bratislava 07/3810-153, 3810-145 Terjesztik a magánterjesztők Előfizetés a szerkesztőségben Hirdetések felvétele a szerkesztőségben A szerkesztőség a kéziratok rövi­dítésének és szerkesztésének jogát fenntartja. A meg nem rendelt kéziratokat megőrizzük, de nem küldjük vissza. Mai számunk szerzői: Grendel Lajos (író), Fónod Zoltán (irodalomtörténész, egyetemi do­cens), Sinkovits Péter (újságíró, az újvidéki Magyar Szó munkatársa), Molnár Norbert (szerkesztő, a Szlo­vák Rádió Magyar Adásának mun­katársa), Karaivanov József (a Mo­sonmagyaróvári Pannon Agrártu­dományi Egyetem tanszéki főmun­katársa), Sándor Eleonóra (új­ságíró, a budapesti Magyar Hírlap pozsonyi tudósítója), Neszméri Sándor (újságíró, a budapesti Magyar Nemzet pozsonyi tudósító­ja), Hushegyi Gábor (esztéta, egyetemi tanársegéd), Klein Melinda (szabadfoglalkozású újságíró), Palágyi Lajos (újságíró, a Szlovák Sajtóiroda sportszer­kesztője). A lapban közölt saj­tódokumentumokat Végh László, a Bibliotheca Hungarica kuratóriumi tagja bocsátotta rendelkezésünkre. Címlapfotó: Vlado Gloss (c) Lapunk 40. évfolyamának 1. száma a húsvéti ünnepek előtt, április 3-án jelenik meg. Egy év kiesés után Publicisztikával fogalkozó jóbarátom mondta nemrég: érdemes volna egyszer megnézni, milyen beharangozó írásokkal jelentek meg a szlovákiai magyar lapok. Hetilap szeretnénk lenni, tudományos kuta­tás, sajtóösszefoglaló nem lehet célunk, mégis érdemes megálla­pítani, minden lap évtize­des ambíciókkal indult, megígérve az olvasónak fűt-fát, megpróbálva megszólítani mindenkit, aki valaha is lapott vett a kezébe. Szerényebbek leszünk. A mai gazdasági helyzetben sokéves per­spektívát ígérni hazug­ság. Lapunk negyvené­ves. Egy év kiesés után néhány merész - sokak által őrültnek tartott - ember döntött úgy, a szlo­vákiai magyarság megér­demel egy színes, igény­es kivitelezésű lapot, amely gazdasági kérdé­Cementszagú volt a szerkesztőség, amikor az újrainduló lapot írni és szerkeszteni kezd­tük. Provizóriumban, néhány napig fúrógépek zajában, de mégis lel­kesedéssel készült el a bemutatkozó szám. Fevételeink az utolsó simítások emlékét őrzik. Fotó: MORVAY LÁSZLÓ Reméljük, hosszú útra... LOVÁSZ ATTILA sekkel ugyanúgy foglalkozik, mint a déli járásokban kenyeret, munkahelyet, csalá­dok megélhetését jelentő agrárpolitikával, mezőgazdasággal és a reá kötődő gazdasá­gi tevékenységgel, vagy a kortárs alkotók­kal, és a talpraállni képes, élni akaró embe­rekkel. Márcsak azért is, hogy ebben a lap­ban az elmúlt negy­ven évben sok kitűnő tollforgató dolgozott, jeles publicisták, írók és költők írták és szerkesztették, néhá- nyan éppen itt kezd­ték pályafutásukat, itt jelentek meg első novelláik, verseik. Ez a lap vállalta föl az egyes régiók gondja­it, írt az iskolákról, tájékoztatott kulturá­lis eseményekről - ha éppen lehetett. Most a (sokkal) fiatalabbak jönnek. A bemutatkozó szám­ban csak azt tudjuk megmutatni, hogyan képzeljük el a lap új arculatát. Nem vagy­unk világbajnokok, olvasók és szak­mabeliek észrevételeit tisztelettel fogad­juk. Tudjuk: ez a lap addig létezik, amíg az olvasók akarják. Fogadják szeretettel és érezzék egy kicsit ünnepnek, hogy a sok rossz hír, visszalépés és a feszült­ség idején éppen a mai napon elindult valami.

Next

/
Oldalképek
Tartalom