A Hét 1989/2 (34. évfolyam, 27-52. szám)

1989-07-01 / 27. szám

üti' Dramaturgiai szempontból elvitathatatlanui az évad legvonzóbb koncertjére 1989. feb­ruár 19-én került sor a Szlovák Filharmónia hangversenytermében. Ezen a koncerten hangzott el ugyanis az osztrák zeneszerző­ként számontartott Franz Schmidt nagysza­bású oratóriuma, a Das Buch mit sieben Siegeln, első Ízben a szerző szülővárosában. Amint azt a — szinte észrevehetetlen szür­keségbe hajló — emléktábla hirdeti a televí­zió épületének Orsolya utcai oldalán, Franz Schmidt abban a pozsonyi házban született 1874-ben, mely hajdan a mai épület helyén állott. Hatvanöt évre méretezett életpályájá­ból az első tizennégyet töltötte szülővárosá­ban, míg a további évtizedeket már Becsben élte le. A zenei mesterség alapjait azonban szülővárosában sajátította el, ahol is tanító­mestere, Felicián páter, a Ferences rend nagytudású és messze hires orgonistája olyan alapos ismeretekkel vértezte fel, hogy problémamentesen felelt meg a bécsi kon­zervatórium szigorú felvételi követelménye­inek. Ezt az iskolát mint csellista végezte el, s mint ilyen, éveken át a Bécsi Filharmoniku­sok szólócsellistája volt. de saját szerzemé­nyeinek betanítójaként karmesterként is gyakran állt az élükre. Emellett 1901-től hangszeres tanára a konzervatóriumnak, majd később a Bécsi Zeneakadémián cselló- és zongorajátékra oktatja a fiatalokat, de emellett tanit kontra­­punktot és zeneszerzést is (kiváló karmeste­rünk, dr. Rajter Lajos is a növendéke volt) — sőt egy ideig a patinás intézmény rektori teendőit is ellátja. Az utókor emlékezete azonban elsősorban zeneszerzőként tartja számon. Sokrétű kom­ponista volt, a zenei műfajok szinte minden területén jelentősét alkotott. így szerzemé­nyei között megtalálható a kamaramuzsika éppúgy, mint az opera, oratórium, valamint a szimfonikus zene is. Stílusára vonatkozóan pedig jellemző, hogy kortársaival, Schön­­berggel, Mahlerrel és Richard Strausszal szemben éppen az ellenpólust képviselte, hiszen talán éppen ő az utolsó a XX. századi zeneszerzők sorában, akire még ráillik az „igazi romantikus" jelző. Milyen furcsa és igazságtalan ellentmon­dása a sorsnak, hogy szerzeményeit a kon­certtermekben alig játsszák. Részben ellen­súlyozza ezt az a tény, hogy dr. Rajter Lajos vezényletével a Szlovák Filharmónia a közel­múltban rögzítette Opus-lemezre négy szim­fóniájának teljes felvételét. De ugyancsak dr. Rajter érdeme az is, hogy a Szlovák Filhar­mónia múlt évi őszi hangversenyeinek egyi­kén, végre megismerhettük Franz Schmidt variációs sorozatát, Beethoven Tavaszi szo­náta néven népszerűvé vált darabjának té­máját feldolgozó, zongorára és zenekarra komponált művét. Az utolsó évtizedekben kissé mostohán bántunk Schmidt műveivel, ezért a közönség tudatában Schmidt nevének hallatán csak egyik operájának, a Notre-Dame-nak nép­szerű közzenéje elevenedik meg. Hogy ez mennyire méltánytalan, pompásan bizonyí­totta a bevezetőben említett matiné, melyen szerzőjének leghatalmasabb és legjelentő­sebb oratóriuma szólalt meg. A megszólalta­tás apropóját a szerző halálának 50. évfor­dulója szolgáltatta (1939. február 11 -én Bécsben halt meg), és az a tény, hogy a Szlovák Filharmónia ének- és zenekara ezzel a művel indult ausztriai hangverseny­­kőrútjára. Ennek köszönhetjük hát — igaz, mintegy főpróbaként, melyen egyértelműen érezhető volt, hogy a megszólaltatás még ÍLUÍIÍ A hétpecsétes könyv LnJ KINCSÜNK AZ/W/WELV Földrajzi nevek nyomában Kajal A Vág folyó jobb partján fekszik a Galántai járásban. Már 1297-ben Qayol alakban, 1361-ben Kayul, 1380-ban Kayal alakban jegyzik be a régi történelmi okiratokba. A helynév, mint több más a közeli vidéken, személynévből keletkezett. Mivel a Vág völ­gyének ezen a szakaszán a 11—13. század­ban több besenyő település keletkezett (Tor­­nóc, Jató, Vecse) személynévből, valószínű, hogy a Kajal szó is besenyő személynév lehetett. A település lakosai mind kisneme­­sek voltak. Mint már régebben említettem, a magyar vezetöréteg körében divatosak vol­tak a török eredetű személynevek, a Kajal szó jelentését is a török nyelvekben keres­hetjük. Csaknem minden török nyelvben van egy kaj- ige, aminek jelentése: vág, aprít, szab­dal, összevág. Ehhez az igéhez járul az -I névszóképző, mely a magánhangzó-harmó­nia alapján -al, -el, -il, -ul, vagy -ül alakot ölthet. Pl. kizizzik (parázs, felhevitett vas) kizil vörös, yas üde, fiatal, yasil zöld. stb. A kajal szó jelentése tehát vágó, szegő, szabdaló. A környékbeli falvakban több Vágó, Szegő, Szegheő nevű család ma is él. Valószínű tehát, hogy a település egy Kajal nevű neme­si család birtoka volt. Érdemes megemlíteni, hogy Kajaion és a szomszéd falvakban több Csemez. Chemez nevű család is él. Az élő nyelvben és az anatóliai törökben ma is él. Az oszmán-török cömez szó jelentése: asz­­szisztens, aki a medreszékben a hodzsának és a hitoktatónak, előadónak segédkezik, felügyel a rendre és az oktatásra. A hodzsák a legjobb tanulók közül választják ki a cöme­­züket. A Kajal környéki falvakban elterjedt az a hiedelem, hogy a régi világban a csömezek varázslással foglalkoztak és sokáig megtar­tották pogány vallási szokásaikat. Talán kap­csolatba hozhatók a táltosokkal vagy a sá­mánokkal. Csepel Mint személy- és településnév már 1150 óta többször előfordul. Egyes krónikák szerint Árpád vezér kun lovászmesterének Csepel volt a neve. A fejedelmi ménest a Csepelszi­­geten tartották. A szigetnek és a rajta levő településnek a neve tehát a kun Csepel lovászmester nevé­nek átvételéből keletkezett. Emiatt a kutatók a Csepel név értelmezését a török nyelvben keresték. A szó megvan több török nyelvben, az anatóliaiban is. Jelentése: piszkos, mocs­kos, zavaros (víz), borult (ég). Noha több Mocskos nevű családot ismerek, nem tartom valószínűnek, hogy olyan magas rangú sze­mélyt ilyen megalázó néven neveztek volna. Némely kutató szerint a Csepel szó szláv eredetű. Megvan a csehben és szlovákban is. Jelentése: penge. Mint személy- és tele­pülésnév előfordul a csehben, lengyelben, oroszban és a délszláv nyelvekben is ebben a formában, vagy nagyon hasonló hangzás­sal. Ezeknek a szláv neveknek, sőt magának a közszónak az eredete azonban bizonytalan és ezért nem szolgálhatnak alapul a magyar Csepel nevek magyarázatához. Sokkal valószínűbb azonban, hogy a név a csep- igéből származik, s ez több török nyelvben is előfordul. Jelentése: 1) suhint, suhogtat; 2) ostorsuhintással hajtja, hajszol­ja, futásra kényszeríti (a lovát). Ebből az igéből az -el névszóképzővel alakult a Csepel név. aminek a jelentése: az, aki suhintások­kal készteti futásra a lovát, vagyis: csikós, lovász. A Csepel név jelentésénél fogva na­gyon jól beleillik a török névadás lélektaná­ba. Kúrál (Kuralany) Község a Lévai járásban. 1225-ben Kurol, 1302-ben Kúrál alakban fordul elő. A 13. és 14. században többször szerepel mint ne­mesi birtok a Kúrál család tulajdonában. A helynév tehát a birtokló család nevéből ke­letkezett. A név jelentését, értelmét a törté­nelmi források nem jegyezték fel. A krónikák­ból tudjuk, hogy a honfoglaláskor a Duna bal partját kunok (kabarok) szállták meg, főleg a Garam és Vág torkolatvidékét, a török nyel­vekben kereshetjük azt az alapszót, amelyből a személy- majd a helynév keletkezett. A szó alapja a kur- ige, mely ismeretes a kun, anatóliai és több más török nyelvből. Jelen­tése : alapít, megalapít, letelepít. A Kúrál név jelentése tehát: alapító, letelepítő. Ekel (Okolióná na Ostrove) Község a Komáromi járásban, a Csallóköz­ben. 1229-ben Ekly. 1261-ben Ekl, 1495- ben Ekel alakban jegyezték fel. A honfoglalás idején a kunok (kabarok) foglalták el Komá­romot és a Csallóköz melletti részét. A kaba­rok jó földművesek voltak már régebbi hazá­jukban Kazáriában is, ezért neveik összefüg­genek a földműveléssel. Az Ekel -el képzős származéka az ek- igének, aminek jelentése: vet (gabonát), ekel pedig vetőt, azaz szántó­­vetőt földművest jelent. Turul Mint helynév már 1237-ben, mint személy­név Turrur alakban 1345-ben, Thwrwr alak­ban pedig 1522-ben is előfordul. Az ősma­gyar mondavilágban gyakori szó. A sashoz és sólyomhoz hasonló, de nagyobb és rend­kívüli képességgel bíró csodálatos madárnak képzelték el. A turul Árpád törzsének tote­­misztikus szent madara volt. A szó eredeti jelentése a régi magyar nyelvben: vadászsólyom. Megszelídítették 1«

Next

/
Oldalképek
Tartalom