A Hét 1973/2 (18. évolyam, 27-52. szám)

1973-11-09 / 45. szám

Krizsán Béla éalovói (nagymegyeri) olvasónk le­velére válaszolunk: Az 1959-ben megállapított öregségi nyugdíját a későbbi egyharmados nyugdíj és munkaviszony, illetve a későbbi brigád-munkaviszonyai alapján újra szabályozni nem lehet. Most már csak ak­kor emelkedhetne a nyugdíjalapja, ha a nyugdíj folyósításáról átmenetileg lemondana. Ebben az esetben havi nyugdija minden ledolgozott 3 hó­nap után a nyugdíjigénye keletkezésekor volt át­lagfizetésének 1 %-kával emelkedne (évente 4 Vo­kal). Mivel ön a termelésben dolgozik és öregsé­gi járadéka nem haladja meg a havi 100 koro­nát, emellett annyi időt dolgozhat, amennyit egészsége és munkakedve megenged, akár rövid ideig tartó, akár rendes munkaviszonyban, és ke­resete sem korlátozott. Dr. B. G. a se A ii mis ■ 1 sí ii sit: Nil FURUNKULÖZIS Ha nem tisztítjuk rendszeresen a bőr felületét, erősen felszaporodnak rajta azok a kórokozó csí­rák is, amelyek a szőrtüszők gennyes gyulladásait okozhatják. A furunkulust a fehér Staphylococ­cus okozza. Ez a gennykeltő baktérium a szőrtü­szők nyílásaiban, a szőrszálak mentén bújik meg, ahol az ép bőrfelület is gyengébb ellenállású. Különösen kedvez a gennykeltő csíráknak a bőr kipállása, kiszáradása vagy dörzsölése. Ha a fer­tőzés nem hatol a tüsző mélyére és csak felületi részén zajlik le, egyszerűen kirántjuk a szőrszá­lat, miáltal kiürül a gombostűfejnyi, gennyes hó­lyag. Vannak azonban esetek, amikor az aktí­vabb, fertőzékenyebb kórokozók mélyre terjedő gyulladást okoznak. Oly esetben is mélyebbre terjed a gennyedés, ha nyomkodjuk, kapargatjuk vagy dörzsöljük a gyulladt bőrcsomócskákat. Ha a gennyes gyulladás a szőrtüsző egész környékén fájdalmas duzzanatot hoz létre, furunkulusról van szó. Ilyen kelés a test különböző pontjain létrejö­het. Az orrnyílás körül és a felsőajkon igen ve­szélyes a megjelenése, mert a gennykeltők a ko­ponya és agy ereibe juthatnak és súlyos állapotba hozhatják a beteget. Helyes, ha a fejen, különö­sen az arcon megjelenő furunkulushoz nem nyú­lunk hozzá, hanem orvoshoz fordulunk vele. A végtagokon megjelenő kelések miatt alig bír­juk mozgatni a kart vagy a lábat, miután a geny- nyedés körül megduzzadnak a nyirokcsomók és a Staphylococcus baktériumok a nyirokereken át is tovább jutnak. A furunkulusban összegyűlt genny néhány nap alatt kiürül, sokszor azonban a felfakadó és kiürülő kelést újabb gennyes gyul­ladás követi. Ennek az oka az, hogy a szivárgó genny beszennyezi a kezet, a fehérneműt és így a bőr alól kikerülő fertőzékeny kórokozók a bőr közelebbi vagy távolabbi pontjain is gennyes cso­mót és furunkulust hozhatnak létre. A kelés környékét ne nyomogassuk, ne dörzsöl- gessük, az izmok mozgatása is elősegítheti a fer­tőzés továbbterjedését. A beteg végtagot vagy egyéb testrészt pihentessük, kezeljük párákötés­sel, amit úgy készítünk, hogy a kelés körüli bőr­felszínt bejódozzuk, bekenjük fertőtlenítő hatá­sú kenőccsel, erre vizet vagy kamillateás vattát helyezünk, s az egészet igelittel vagy celofánnal fedjük — így siettetjük a furunkulus érését. A bőrön való áttörést a szalicilos tapasz segíti elő. A megérett kelés felszakítását, ha a genny ma­gától nem ürül ki, csak orvos végezheti el. A furunkulózis néha idült formában, hónapo­kig, évekig is kínozhatja a beteget. Sokszor elő­fordul rosszul táplált, iszákos, rendszertelen élet­módot folytató, elhanyagolt egyéneknél, továb­bá diétájukat be nem tartó cukorbetegeknél, be­tegesen elhízott embereknél, bélműködési zava­rokban szenvedő betegeknél, vesegyulladásos, mandulagyulladásos esetekben vagy más idült gennyes folyamatoknál. Az egymás nyomán ke­letkező keléseknél az is lehetséges, hogy a Stap­hylococcus baktériumok gócaikból a vérkeringés útján terjednek, ezért fontos a fertőző gócok fel­tárása is. Furunkulózis gyógykezelése nem kép­zelhető el a ruházat, a fehérnemű és az ágyne­mű fokozott tisztántartása, valamint a legszigo­rúbb személyi higiénia betartása nélkül. Az egész szervezetet megfelelő táplálékkal kell feljavítani, s kedvező hatással van a friss levegőn való tar­tózkodás is. Dr. Szántó György isiiiliisri »urunk VÁLASZT HIÁBA VAROK Nem tudok belenyugodni abba, hogy olyan sok a szerencsétlen ember. Sajnálom azokat az asz- szonyokat, akik körülményeik folytán egész éle­tüket feláldozzák a családjukért. Szeretnék rend­be tenni az életüket, de erre segítség nélkül kép­telenek. Én férfi létemre élek ilyen helyzetben. Minden gondolatom a három kis gyermekem kö­rül forog, akiknek gondozása, nevelése teljesen reám hárul. Próbáltam az Emberi sorsok rova­tán keresztül olyan asszonnyal megismerkedni, aki maga is szerencsétlen s aki mellém állhatna terheim viselésében. Tudom, hogy az ő sorsuk sem rózsás, hiszen a leveleik ezt teljes mérté­kig bizonyltját. Mégis amikor írok nekik, a vá­laszukat hiába várom. Sokszor az az érzésem hogy egyesek csak siránkoznak, de nem akarnak önmagukon segíteni. Ha változtatni akarnának sorsukon, ahogy jómagam változtatni szeretnék, akkor bizonyára válaszolnának a levelemre. Én a gyermekeim miatt nem járhatok társaságba, más módon nem köthetek ismeretséget. Voltak, akik válaszoltak a rovatban közölt levelemre, de amikor írtam nekik, úgy látszik, hogy visszariad­tak, mert többé nem írtak. Ügy gondolom, hogy a levelekre már csak illendőségből is válaszolni kellene. Jelige: Egy magányos apa VELEM IS MEGTÖRTÉNT Sokszor olvasok az Emberi sorsok rovatában olyan levelet, amely szinte szóról szóra ráillik az én helyzetemre. Húszéves koromban nősültem, de sajnos, csak hét hónapig éltem a feleségem­mel, mert tűrhetetlen életmódot folytatott. Egye­sek szerint túl fiatalon nősültem és ezért jártam pórul. Szerintem sokan nősülnek fiatalon, húsz­éves korukban és mégis sikerül a házasságuk. Nálam talán az volt a baj, hogy a házasság előtt nem ismertem jobban a feleségem. Amikor össze­házasodtunk, nem csinált egyebet, csak dohány­zott, ivott és a vendéglőket járta. Amikor szól­tam neki, a barátaival meg akart veretni. Sok egyebet is írhatnék, de nem akarom a történte­ket felhánytorgatni. Elég az hozzá, hogy amíg én dolgoztam, ő a maga könnyű életét élte. így az­tán nem maradt más hátra, el kellett válnunk. Amióta elváltunk, nem járok sehová, csak a munkámnak élek. Sajnos, nemrég a munkahe­lyemen baleset ért és így a munkámtól is meg Dusza István felvétele kellett válnom. Rokkant járadékos lettem. A bal­esetemből kifolyólag rosszul látok és így az üzem vezetői szerint 24 éves létemre hasznavehetet­lenné váltam. Én azonban nem nyugszom bele a sorsomba, változtatni szeretnék rajta. Sajnos, nem tudom, hogy hogyan. Remélem, lesznek olya­nok, akik tanácsot adnak. Jelige: Gömör KÖSZÖNET AZ EMBERI SORSOK ROVATÁNAK Levelem a Hét 27. számában „Szeretet“ jeli­gével jelent meg. Sokan válaszoltak, siettek a segítségemre. Közöttük találtam meg azt a fia­talembert, aki ma már a vőlegényem. Köszö­netét mondok a Hét szerkesztőségének és min­den segíteni akaró levélírónak. Kívánom, hogy az ő életük is minél előbb rendeződjék. Jelige: Szeretet FAJ A MAGÄNY Szómról számra figyelemmel kísérem az Em­beri sorsok rovatát. Nagyon sok erőt merítek az okos válaszokból. Én is igen magányosnak érzem magam s ma már tudom, hogy mennyire fájó a magány. Zongoratanárnő vagyok, de ebben az évben nyugdíjba megyek. Félek, hogy ezután még jobban érezni fogom magányosságomat. Tizenöt éve vagyok özvegy, gyermektelen. Olyan zenét, művészetet kedvelő intelligens férfival szeretnék levelezni, akinek a levelei megörvendeztetnének s aki feloldaná magányomat. Kérem, hogy aki hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, válaszol­jon. Jelige: Talán végre megtalálom MONDD, HOGY NEM MÜLT EL MINDEN Eddig is sokat csalódtam. Huszonkét éves va­gyok, két évig voltam menyasszony, de a vő­legényem csalárdul elhagyott, habár tudta, hogy terhes vagyok. Alig éltem túl ezt a csalódást. Azóta nagyon egyedül vagyok, egyetlen vigaszom a kisfiam. Ápolónő vagyok, szeretnék megismer­kedni olyan fiatalemberrel, aki megértene és megvigasztalna. Jelige: Szeretnék boldog lenni VÁLASZ „KELL A GYERMEK" JELIGÉRE Képtelen vagyok a férjét megérteni. Ha való­ban szereti, nem tehet olyan kijelentést, hogy „ha ez a gyermek is meghal, akkor haza se gye­re a kórházból“. Tudnia kellene, hogy maga nem tehet semmit a kicsik halála ellen. Elhiszem, hogy nagyon szeretnének gyermeket, de férjének ezek a kijelentései nem segítenek. Mi hatan vagyunk lányok, testvérek Édesapám nagyon szeretne egy fiút, de ez az óhaja eddig nem teljesült. Ennek ellenére megértő az édesanyámmal szemben. Ar­ra kérem a férjét, hogy legyen megértő és ne kínozza magát fölöslegesen. Remélem, hogy a kö­vetkező gyermeke egészségesen jön a világra és további egészséges gyermekeket is fog majd szülni. Timler Ferencné VÁLASZ „SZERETNÉM, HA SZERETNÉNEK“ JELIGÉRE Azért fogtam tollat, hogy néhány biztató sort írjak neked, mivel a sorsod nagyon hasonlít az enyémhez. Az általános iskola elvégzése után én is dolgozni mentem a mezőgazdaságba. Tizenhét éves koromban az édesanyám súlyosan megbete­gedett és kétévi betegeskedés után meghalt. Ha­lála után én vezettem a háztartást. Mostam, főz­tem az édesapámra, bátyámra és öcsémre. Emel­lett még dolgozni is jártam. Aki ezt végigpróbál­ta, jól tudja, hogy nem volt könnyű az életem. Tizenkilenc éves koromban megismerkedtem egy fiatalemberrel, akivel három évvel később össze­házasodtunk. Azóta két kislányunk született és a férjemmel nagyon boldogan élünk. Igaz, most sem könnyű az életem, mert a két gyermek mel­lett továbbra is vezetnem kell az apám és a test­véreim háztartását is. Ennek ellenére elégedett vagyok és minden fáradtságot elfelejtek, ha ha­zajön a férjem és együtt örülhetünk a gyerme­keknek. Te is várj türelemmel. Járj szórakozni, de ügyelj a becsületedre, mert a lány legfőbb értéke a becsülete. Egyszer jelentkezik az igazi. Jelige: Egy boldog fiatalasszony 20

Next

/
Oldalképek
Tartalom