A Hét 1972/2 (17. évolyam, 27-52. szám)

1972-09-01 / 35. szám

— Kérlek, kik azok az urak? — Imádóim megmaradt serege ... 1910-böl A képkiállításon egy házaspár megáll egy kép előtt, amely egy nim­fát átölelő faunt ábrázol. A férj így szól a feleségéhez: — Nézd ezt a képet. Egy faun ölel­geti a faunáját. — Ne blamáid magad, fiam — szól az asszony —, talán azt akarod mon­dani, hogy egy szatlr ölelgeti a sza­tíráját. Egy utas panaszkodik a villamo­son: — Hihetetlenül modortalanok ezek a mai fiatalok! Semmi előzékenység! Mire a másik utas: — De hiszen magának éppen most engedte át ez a fiú a helyét! — Igen, igen, de a feleségemnek még mindig állnia kell! m Két kisgyerek beszélget: — Az én papám nagyon jó bácsi. — Nekem mondod. Tavaly még nálunk volt papa. " Kovács megszáll egyik vidéki szál­lodában, és lefekvés előtt egy vek­kert kér a szobaasszonytól. — Nálunk nincsen szükség vekker­re — mondja a szobaasszony —, van egy kakasunk az majd fel fogja kel­teni uraságodat. — Jól van — feleli Kovács —, állítsa be fél hétre. A skót házaspár karácsonyra nagy nyúlvacsorára készült, melyre vendé­geket is hívtak. A vacsora napjának délelőttjén a szakácsnő megkérdezi az asszonytól: — Nagysága, kérem, lenyúzhatom a nyulat? — Nem kell lenyúzni — feleli a ünkf skótné —, csak megborotválni. Négy vendéggel több lesz, mint ahányra számítottunk. Kovács az erdőben sétált. A fák sűrűjéből egy rabló ugrik elő, és rá­kiált: — Pénzt, vagy életet! Kovács szép lassan kezdi kiüríteni a zsebeit. A rabló türelmetlenül rá­kiabál, hogy siessen, és revolverével dühösen hadonászik az orra előtt. — Hallja, — mondja neki Kovács szelíden —, maga rámtámad, és én kénytelen vagyok odaadni mindene­met, rendben van, ez a maga üzlete, de milyen jogon kiabál is még? A zongoratanár barátjával sétál a körúton. Egy ház előtt megtorpan, és megkérdezi barátját: — Van tízpercnyi időd? — Van. — Akkor várj meg kérlek, csak felszaladok ide egy zongoraórát adni. Az igazgató az alábbi kérdést inté­zi titkárnőjéhez, aki nagyon ritkán jár be pontosan a munkahelyére: , — Mondja kisasszony, ma este nincs valami elfoglaltsága? — Egyáltalán semmi! — válaszol a lány titkos reményekkel telve. — Akkor kérem, feküdjék le vala­mivel korábban és holnap ne késsen el a munkából... — A feleségem folyton panaszko­dik, hogy nincs mit felvennie. — Azt ajánlanám, hogy költözze­nek a trópusokra. — Akkor meg azt panaszolná, hogy nincs mit levetnie. 9 9 9 99 A bratislavai tévé reklámműsorában naponta halljuk behízelgő, meggyőző hangon a biztatást, mely szlovák nyelven szuggesztiv, rövid, tömör, szinte rímes jelszó és kétségtelenül a reklámszövege­zés sikerült hozzáértéséről tesz tanúvallomást. Értelme magyarul: Forduljon szakemberhez — használja ki szolgálatainkat — vegye igénybe tanácsainkat! Amikor először hallottam belkereskedelmünk szakembereinek ezt a legnagyobb reklámnál is jelentősebb és évek óta aktuális biztosítékát, hittem abban, hogy végre minden gátlás és a kelle­metlen bűntudat nélkül kérhetem majd meg az elárusítónőt, hogy lenne szíves az egy darab elém vetett pulóveren kívül még egy másikat is megmutatni. Erre eddig, bevallorn, soha sem volt bátor­ságom. Tudom, túlzottan érzékeny ’vagyok, mert a régi idők ma már elavult vásárlóetikáján nőttem fel, amikor a kereskedő, ha már betért üzletébe a vevő, azt anélkül, hogy vásárolt volna, nem engedhette ki. Nem mondom, ez túlzás volt. Ma furcsa lenne az ilyenfajta ki­szolgálás, de azért az akkori és a mai között, úgy gondolom, most rátértek a mindenben oly jól bevált középútra, amikor a tévében is meghirdetett szakszerű kiszolgálásról biztosítottak. Ettől felbáto­rodva megjött a vásárlókedvem. Elhatároztuk férjemmel, hogy megspórolt pénzünkön zeneszekrényt veszünk. Gyakran járok az elegáns, korszerűen berendezett szaküzlet mel­lett és sokszor nézegettem a különböző műszaki újdonságokat, me­lyeket igen udvariasan fogalmazott, tetszetős reklám-kartonok hir­detnek: Szerezzen örömöt lemezjátszóval, magnetofonnal, TV- készülékkel! Egy nagy karton meg a „Multi service“ előnyeiről és fizetési feltételeiről tájékoztatja az érdeklődőt. Sőt még feltűnőbb elhelye­zést kapott az a felirat is, mely azzal biztatott, hogy: „Még szom­baton is rendelkezésükre állunk!“ Ebbe az üzletbe tértünk be hát a kellemes várakozás izgalmával. A belépésnél azonban, az ajtóval szemben, fiatal, fehérköpenyes szakember könnyed lezserséggel a falnak dőlve, miközben fásult tekintettel végigmért, köszöntésünkre nem válaszolt. Gondoltam, talán csak szkeptikusan bebeszélem magamnak, hogy mustrál minket és lehet, hogy észre se vette, hogy bejöttünk, hisz elvégre neki is lehet gondja ... Ott álltunk, javakorabeli házaspár, a fiatalember előtt, zsebünk­ben a hosszú hónapok alatt megspórolt pénzünkkel, de csak álltunk az ajtóban, nem a „kedves vevő“ benyomást keltve, hanem inkább mint két ártatlanul megvádolt ember. Végre férjem szerényen, némi bűntudattal, a hangjában, megkérdezte, haphatna-e zene­szekrényt? Most már észrevett, de nem mozdult, csak ennyit mon­dott: „Melyiket!!!“ Körülnéztünk a szekrényfélék között és miután nem szoktunk zeneszekrényt vásárolni — nem tudtunk válaszolni, ő pedig mozdulatlanul, elmerengve nézett a semmibe, úgy mint amikor idejöttünk. Azóta se vettünk zeneszekrényt. Spórolunk tovább és elhatároz­tuk, veszünk egy szép szőnyeget, mert ahhoz magunk is értünk. Nem lesz szükségünk se szakemberre, se szaktanácsra és még a minimális szolgáltatást se kell majd igénybe vennünk, mert csak rámutatunk és ennyit mondunk, hogy „ezt“. Az említett tévé-reklámszöveggel kapcsolatban pedig lenne egy kiegészítő javaslatom. A mondatot a következőképpen kellene mó­dosítani: „Forduljon szakemberhez — használja ki szolgálatainkat és tanácsainkat — csodálkozni fog...!?“ SEBŐ RÚZSI MÓRICZ ZSIGMOND Függőleges sorok: Rejtvényünkben Móricz Zslgmond ha­lálának 30. évfordulója alkalmából tíz Ismertebb müvének címét rejtettük el a vízszintes 4, 19, 25, 48, 49, 71, függő­leges 1, 4, 8, 18 számú sorban. Vízszintes sorok: 1. Afrikai főváros. 13. Indok. 14. Erdei rágcsáló. 15. A függőleges 10. betűi fel­cserélve névelővel. 17. japán nemzeti játék (hasonlít a sakkjátékhoz). 18. Va­lahol lakó egyén. 20. Német cirkusz ne­ve. 21. Bat&r betűi felcserélve. 22. A ha­jó hátsó része. 23. TObb mint Jó. 28. Európai főváros. 29. Csont olaszul. 31. Azonosak. 32. Argon kémiai jele. 33. Arany — franciául. 34. ... culpa [én vétkem). 35. Irat. 37. Kerületi Nemzeti Bizottság szlovák nyelvű rövidítése. 39. Folyó a Dunántúlon. 41. Olasz névelő. 42. U. L. 43. IdOhatározól névutó. 45. Ázsiai pénzegység. 47. Kellemetlenség. 50. Hangtalan Laci. 51. Római Ötszáz és ezer. 53. Szintén szlovákul. 54. Aki 55a. Becézett női név. 57. A fej dísze. 59. Hiányos alkat. 81. Afrikai antllopfajta. 83. Kurzus közepe. 65............Mikuláš, a múlt század neves cseh festőművésze. 68. Mikortól? 70. Elektromos töltéssel rendelkező atom. 2. Szerb népi tánc. 3. Mátyás Viktor. 5. Sokat tanult. B. Z. U. S. 7. Hírhedt német alakulat volt. 9. Nincsenek szü­lei (é. h.j. 10. Évszak. 11. Konok ellen­szegülés. 12. O. N. S. 14. Becézett női név. 18. Mert szlovákul. 19. Attesz. 20. Hiányos ablak. 21. Óriáskígyó. 22. Tér peremei. 24. Szamár csehül. 28. A bra­tislavai autók Jelzése. 27. Az egyik ér­zékszervünk. 30. Hosszú, széles, vállra vetve viselt nOl sál (tbsz.j. 33. Szlovák gOngyOleg. 35. Nem fOléje. 38. Szülő. 38. Ütlegeli. 40. Szomszédos betűk az ábécében. 42. Város a Szovjetunióban. 44. Azonosak. 48. S-betüvel a végén: fo­lyó Afrikában. 52. Kicsi szlovákul. 55. Pozitív töltésű elektród. 56. Határmenll város Szlovákia és Magyarország hatá­rán. 58. jelzés. 60. Háziállat. 61. jean ... bért, operett zeneszerző. 82. Ilyen hangok Is vannak. 64. Francié határo­zatlan névelő. 88. Igen Olaszországban. 68. Mollbdén kémiai jele. 69. Nem egé­szen agg. Beküldendő a vízszintes 4, 19, 25£ 48, 49, 71, függőleges 1, 4, 8, és 16. számú sorok megfejtése lapunk megjelenésé­től számított 8 napon belül. Az előző rejtvény helyes megfejtése: „A Szlovák Nemzeti Felkelés a szlovák nép történetének egyik legdlcsőségesebb fejezete." Köti 14

Next

/
Oldalképek
Tartalom