A Hét 1971/1 (16. évolyam, 2-26. szám)

1971-01-15 / 2. szám

506V munkásmozgalmi krónikájából ISKOLAÜGYÜNK HÚSZ ÉVE 0 1946. január 11-én ült össze Prágában a Forradalmi Szakszerve­zeti Mozgalom első országos kon­ferenciája, mely lezárta a szakszer­vezetek egyesítésének időszakát. 1931. január 14-én aktívaülést tartottak Zilin.án a szlovákiai kom­munista funkcionáriusok. Az aktívát Karol Smidke szlovákiai tartományi titkár nyitotta meg. Konkrét elem­zés alapján rámutatott, Hogy a leg­jobb eredményeket a Banská Byst­ricai, a kassai és az érsekújvári te­rület pártszervezetei érték el. A gaz­dasági és a politikai helyzetről Kle­ment Gottwald tartott beszámolót. Felszólította a kommunistákat, hogy a fokozódó munkanélküliséget használják fel a párt befolyásának erősítésére. » 1930. január 17-én a csend­őrség Dolní Rychnovban fegyvere­sen lépett fel a sztrájkoló üveggyári munkások ellen. Ot munkás súlyo­san megsebesült. Doctnacte <>y\ritcdrx><*t' Jaatfifi Ilii tili ilü'lfiljflfcfi'ult,.':: raírll.-ilRí. ÜCÍlWiC MS »•':•.5I& KísJiittóniii? ftolitiinu' V- »Kfoií-jííwwlftiti vi^wi! s f| 1921. január 17-én a Vorwärts című lap körül összpontosuló német marxista baloldal tagjait a decem­beri sztrájkban való részvétel és a III. Internacionálé irányvonalának elfogadása miatt kizárták a szociál­demokrata pártból. Válaszolnak az illetékesek A csehszlovákiai magyar iskolák fennállásának 20. évfordulója alkalmából ren­dezett egyik ünnepi ülésen találkoztam Mózsi Ferenc elvtárssal, az SZSZK Okta­tásügyi Minisztériuma Nemzetiségi Főosztályának vezetőjével, Bartha István elv­társsal, az érsekújvári járási pártbizottság ideológiai titkárával és Sáfi Árpád elvtárssal, az Érsekújvári JNB oktatás- és művelődésügyi szakbizottságának elnö­kével. Kihasználva az alkalmat, feltettem nekik a következő három kérdést: 1. Hogyan jellemeznék röviden iskolaügyünk húszéves eredményeit? 2. Melyek az 1971-es esztendő legsürgősebb tennivalói? 3. Milyenek iskolaügyünkkel kapcsolatos távlati terveik és elképzeléseik? MÓZSI FERENC: •M Az elmúlt két évtized alatt, anélkül, hogy a | | folyamatosság és folyamatnélküliség problé­•• máit felvetnénk, talán elég, ha megemlítjük, hogy míg 1950. júniusában 5100, 1970-ben már körülbelül százezer tanulója volt a szlovákiai magyar tannyelvű iskoláknak. Mind az anyagi, mind a sze­mélyi ellátottság tekintetében elértük az országos szintet Az első évtized az alapozás, a második a felada­tokhoz való felnövés, a tudatos program és a cél­kitűzés jegyében telt el. Büszkén mondhatom el, hogy — a jobboldali megalkuvók minden igyekezete elle­nére — a csehszlovákiai magyar iskolaügy célkitű­zése ma is változatlanul ugyanaz, mint ami az 1969-es párthatározat alapján kidolgozott tervben szerepel. 2 Az első évtized az extenzív fejlődés évtizede volt, a másodikat az intenzív fejlődés jelle­mezte, míg a harmadik évtized legjellegzete­sebb sajátossága a tanítás hatékonysága kell hogy legyen. A belső energiáknak és a minőségre törek­vésnek ezt a mozgósítását vélem a legszükségesebb tennivalónak. Tervünk az, hogy megvalósítjuk a párt nemze­tiségi politikáját, melyet röviden így fogalmaz­hatnék meg: Biztosítani mindenki számára anyanyelvén az azo­nos tanulmányi feltételeket. Ennek minél teljesebb valóra váltása volt felada­tunk és célunk a múltban, s marad a jelenben és a jövőben is. BARTHA ISTVÁN: n Az ember életében húsz év elég hosszú idő, de a történelem homokóráján csak egy pará­nyi porszemet jelent. Ha a magyar iskolák húszéves eredményeit értékelve abból a helyzetből indulunk ki, ahogyan ezeket az iskolákat szervezni kezdtük, akkor pozitívan kell értékelnünk a fejlődést. Ha csak káderszempontból mérjük fel, akkor is óriási eredményt értünk el. Akkoriban sokan otthagyták az iskolát vagy a munkahelyüket és rövid tanfolyam el­végzése után tanítani kezdtek. Ha az anyagi körül­ményeket vesszük figyelembe, elmondhatjuk, hogy az eltelt húsz esztendő alatt mérföldes lépésekkel ha­ladtunk előre. Ma a magyar tannyelvű iskolák peda­gógusainak túlnyomó réSze már megfelelő szak­képzettséggel rendelkezik, biztosítottuk a tanításhoz szükséges minimális feltételeket, és biztatók az ered­mények. Bátran elmondhatjuk, hogy megdőltek azok a né­zetek, melyek szerint a magyar tannyelvű iskolákból kikerülő diákok nem állják meg helyüket az életben. Ezt a tényt igazolja, hogy számos ilyen diák sikere­sen végezte el a szlovák vagy a cseh főiskolát, s ma társadalmunk értékes tagjaként fontos küldetést tölt be, mint orvos, mérnök, pedagógus vagy egyéb értel­miségi. Ezúttal köszönetet mondok minden egyes pedagó­gusnak, aki mindennapi munkája mellett a lakosság nevelésének munkájából is aktívan kiveszi a részét. Pozitívan kell értékelnünk a pedagógusok munká­ját az elmúlt években, főként az 1968—69-es évek­ben, amikor a jobboldali opportunista erők nem kímélték a nemzetiségi iskolákat sem. Ennek ellenére a magyar tannyelvű iskolák pedagógusainak túl­nyomó többsége helytállt és kiállt a párt politikája mellett. __ Amint már említettük, az oktatás és a nevelés El terén jó eredményeket értek el. Kell hogy WmM őszintén és nyíltan beszéljünk a járásunkban még előforduló hiányosságokról is. Ismerjük a hiá­nyosságokat, s próbáljuk őket kiküszöbölni. Ezek közül megemlíteném a szlovák nyelv tanítá­sának hatékonyabbá tételét. Szeretném megemlíteni azt is, hogy az Oktatásügyi Minisztérium szervei job­ban felfigyelhetnének erre a hiányosságra és több segítséget nyújthatnának a magyar tannyelvű isko­láknak. Második fontos feladatunk az, hogy többet foglal­kozzunk a pedagógusok politikai nevelésével. Annak ellenére, hogy az 1968—69-es években a magyar tannyelvű iskolákban a jobboldali opportunista erők­nek nem sikerült eredményeket elérniök, mégis szük­séges, hogy ideológiai szempontból foglalkozzunk a pedagógusok nevelésével. Ezért vezettük be a peda­gógusok politikai oktatását. S reméljük, hogy az eredmények a jövőben még jobbak lesznek. •• Annak ellenére, hogy az elmúlt húsz év ered­•g] menyeit nevelés és oktatás terén pozitívan KM értékeljük, továbbra is gondot kell fordítanunk a magyar tannyelvű iskolák, a szakközépiskolák fej­lesztésére, arra, hogy a magyar tannyelvű közép­iskolák elvégzése után minél több diák jelentkezzék főiskolákra, egyetemekre, de ne csak humán, hanem természettudományi, technikai és közgazdasági sza­kokra is. Ennek érdekében a középiskolákban még nagyobb gondot kell fordítani a magyar nyelv és irodalom oktatása mellett a szlovák nyelv elsajátítá­sára, hogy a magyar iskolákból a főiskolákra és az egyetemekre felkerülő tanulók megállják helyüket a szlovák és a cseh főiskolákon. A járási szerveknek nagy gondot kell fordítaniuk arra, hogy a tervezett elektrotechnikai középiskola építését mielőbb meg­kezdjék és befejezzék. SAFI ARPAD: n Iskolaügyünk húszéves eredményeit járási szemszögből nézve pozitívan kell értékelnem, kiindulva abból, hogy járásunkban az elmúlt időszakban, valamint a jelenben is anyagi, erkölcsi és szellemi téren egyaránt, a párt és az állami szer­vek gondoskodása folytán megvoltak és megvannak a kellő feltételeink. A magyar iskolaügy vonalán a mai napig úgyszólván teljesen eltávolítottuk a szakmailag nem képesített tanerőket. Sikerült meg­oldanunk csaknem valamennyi Iskola szakképzett tanerőkkel való ellátását. A magyar tannyelvű isko­lákból kikerülő tanulók minden vonalon és teljes mértékben megállják a helyüket, mh A jelen legsürgősebb tennivalója: tovább kell KM fejleszteni járásunkban a magyar iskolákban "" a szlovák nyelv oktatása terén eddig elért eredményeket. Tovább kell emelni az ideológiai és a szakmai nevelés színvonalát, egyszóval: a magyai iskolákban az 1 oktatás hatékonyságát. ••• Bővíteni fogjuk az iparitanuló-iskolák hálón KI tát. Célunk: a technikumok, továbbá a szal KM munkás-képzőintézetek széleskörű támogatás' konkrétan az elektrotechnikai szakiskola szerveze megalapozása és az ehhez szükséges új, 24 tar termes iparitanuló-iskola felépítése. A járási pár és állami szervek által jóváhagyott tervek szerii szorgalmazni fogjuk azoknak az új iskolaépületek™ felépítését, melyeknek létrehozása nem tűrhet h' lasztást. Néhány magyarlakta községben Tardc kedden, Szálkán és Besenyőn épülnek jelenleg iskolák. Feladatunknak tekintjük továbbá a már fi épült, de még nem komplettizált iskolák befejezés Szímőn, Kéménden, Szőgyénben, Udvardon stb. Komoly gondot fordítunk a tanítók lakáskérdé nek megoldására: most induló ötéves tervidőszc folyamán a szlovák iskolákkal és a helyi nemze bizottsággal karöltve 30 tanítói lakás felépítését tc vezzük. A beszélgetést vezette N. LÁSZLÓ ENDP X het A Csehszlovákiai Magyarok Társadalmi és Kulturális Szövetségének hetilapja. — Főszerkesztő Maj< Ágoston. — Graíikai elrendezés Csáder László. — Szerkesztőség: Bratislava, Obchodná u. 7. — Post: fiók C 398. - Telefon: főszerkesztő 341-34, főszerkesztő-helyettes: 328-64, szerkesztőség: 328-65. Terjeszti a Posta Hírlapszolgálata. Előfizetéseket elfogad minden postahivatal és levélkézbesítő. Külföldre szóló előfizetéseket elintéz: PNS — Ostredná expedícia tlaée, Bratislava, Gottwaldovo nár 48 VII. - Nyomja a Vychodoslovenské tlaéiame, n. p. KoSice. - Előfizetési díj negyed évre 39,- Ké fél évre 78,-Kés, egész évre 156,- Kés. - Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissz

Next

/
Oldalképek
Tartalom