Magyar Agrártudományi Egyetem Állatorvos-tudományi Kar - kari tanácsülés, 1951-1952

1951. szeptember 10. - 1. Elnöki bejelentések - 2. Tanulmányi kérvények

mmaHngaHi mi0ti/Ü5i . Jegyzőkönyv. a Magyar Agrártudományi Egyetem Állat orvos tudományi Karának 1951, szeptember 10-én megtartott I.rendes üléséről* Jelen vannak: Dr.Kotlán Sándor e.i.dékán elnök, Dr.Mannlnger Rezső, Dr,Mócsy János, Dr.Urbányi László, Dr.Sályl Gyula, Dr.Csukás Koltan, Dr.Schwanner Jenő, Dr,Kovács Jenő, Dr.Kovács Gyula, Dr.Csiszár Vilmos Dr.Kómár Gyula, Dr.Bölcsházy Kálmán egyetemi ny.r.tanárok, Dr.Gyar- mati Ernő egyetemi magántanár, Dr.Modor Vidor meghívott előadó, Dr, Gömöri Pál őrnagy a katonai tanszék, el őadó ja, Dr.Takács Lajos főelő­adó a Pöldmivelésügyi Minisztérium Állategészségügyi Ügyosztálya, Zalán a Tanulmányi Osztály, Dr.Kobulej Tibor a Szakszervezet és Dr. Egyed Miklós a M.D.P. képviseletéhen. ^ Jegyzőkönyvvezető: I^r.Bölcsházy Kálmán egyetemi nyilv.r.tanár. Az elnök az ülést megnyitja, a jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. kénin­ger Rezső ét Dr.Mócsy János professzor okát kéri fel. Bejelenti, hogy v egyik tanártársunkat súlyos gyász érte s részére a Kár őszinte rész­vété nyilvánítja. Az elnök üdvözli Dr.Gömöri Pál őrnagy előadót azzal kapcsolatban, hogy a Kari ülésen elsőizben jelent meg, majd biztosítja arról, hogy a Kar működésében támogatni fogja és sikereket kiván működéséhez. Dr.Gömöri Pál őrnagy bejelenti, hogy megbízatása szerint a katonai állateg ^észségü^yi szolgálatot fogja előadni ős működéséhez kéri a Kar támogatását. Ezek után az elnök, mint uj dékán kéri munkájához © Kar támogatását, *“■ majd rámutat arra, hogy az lejöttünk álló feladatok fontosak es terje­delmesek és azon kell lenni, hog^ az uj szellemben teljesítendő káder­munkát a lehető legeredményesebbé tegyük. Kijelentése szerint arra kell törekedni, hogy az oktatói munka kimélyittessék és iparkodjunk gyakorlati vonatkozásokban is jobb eredményeket elérni. Kéri a Kar tagjait, hogy ha ezt az igyekezetei valami akadályozná, úgy ezt a kö­rülményt mindenkor tárják fel, mert a hibákat csak ilymódon lehet ki­küszöbölni. 1. /Az elnök bemutatja ©Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium rende­letét az orosz nyelv előadói tanmenetére vonatkozóan. Tudomásul van. 2. / Az elnök bejelenti, hogy a Pöldmivelésügyi Minisztérium Balázs Károlyt a Sebészeti Tanszékre, Czirják Lászlót az Anatómiai Tanszékre ideiglenes beosztással kinevezte, ezen kívül Berta Sándor előadót ta­nársegéddé átminősítette és a Sebészeti Tanszékre helyezte át. Tudomásul van. 3. /Az elnök bemutatja a Kar Gazdasági Osztályának köriratát, a tan­széki anyaggazdálkodási felelősök kijelölése tárgyában. Tudomásul van.

Next

/
Oldalképek
Tartalom