Agrártudományi Egyetem rektori tanácsának jegyzőkönyvei, 1961-1962

1961. december 1.

Vájjon megks.pja-e a tanszék a munkájához szükséges feltételeket. Miért maradt le az egyetem az Ágrársportnapokon. Ugyan véleménye szerint nem az a döntő, hogy mennyi bajnokunk van, hanem, hogy a hallgatók hány %-a sportol. Lehoczkv László: Az órarendi testnevelést és az általános sportmun- Eat külön keli választani. Ha az Agrársportnapokon keresztül akar­juk lemérni a tanszék munkáját, akkor hamis értékelést kapjunk. A mi hallgatóink ugyanis háromhetes kukoricatörés után egy hetet kaptak,:hogy á-hendezvényre felkészüljenek. A más intézményektől résztvevő hallgattok viszont a sportnapok előtt nem végeztek ilyen megerőltető fizikai munkát. Rektor: Be kell jelenteni, hogy az Agrársportnapok rendezvényein az Agráregyetem mindaddig nem vesz részt, mig a versenyfeltételeket, illetve hiányosságokat meg nem szüntetik. Márton Géza: Igen nagy baj az, hogy a nagy beruházásokban nem szerepel a nagy sportcsarnok. A meglévő máris kicsi, ha a Gépes Kar kijön, igen nagy problémák lesznek. Mikeez István: A sporttanszék munkájának megítélésénél nemcsak a minőségre, Esnem a mennyiségre is kell nézni . Javasolja, hogy a Testnevelési tanszékek olyan tervezetet dolgozzanak ki, amelyek tükrözze a sport tömegjelenségét. Sáry Géza: Beszámol a Testnevelési tanszék /Bpest/ munkájáról, célkitűzéseiről. Javasolja, hogy a gyakorlatra kikerülő hallgatók részére, akik kötött foglalkozáson vesznek részt, feltétlenül meg kell szervez­ni a sportot, mivel igen sok szabadidejük lesz. A "Jó tanuló-jó sportoló" mozgalom a Gépes Karon jól bevált. Megjegyzi, hogy igen nagy a tanszék terhelése, nagy a külső kap­csolat, rengeteg az adminisztráció, és a tanszéknek nincs admi­nisztrátora. Ötvös Karoly: Hagy bajban van a tanszék a kollégiumi elhelyezéssel. Este 9-kor van vége az edzésnek, és csak 1/2 11-kor van jármű. Az a kérése, hogy a 15-20 fő sportoló itt nyerjen elhelyezést. Kéri, hogy a versenyeken oktatók vegyenek részt, mivel a tanszék­ről a tanárok nagy elfoglaltságuk miatt nem tudnak elmenni. Problémáik, kérésük a következő: A tornaterem égető probléma. A sportpályára két reflektort kér. A sportpályát fel kell ujitani. A Tanácsülés a kéréseket jogosnak találta, és kéri intézkedések megtételét. Határozatok: 1. / A sportmunka az Egyetemen nem másodrendű. A Sporttanszék nem másodrendű tanszék. 2. / Lehoczky elvtárs vezetésével a Testnevelési tanszékek vezetői készítsenek javaslatot, hogy az Agrársportnapok versenyfelté­teleit miként változtassák meg. Határidő: dec. 31* • 3. / Gárdos elvtárs december 31-ig vizsgálja meg a lőtérrel kapcso­latos kérdéseket, és ugyancsak dec. 31-ig a Dékán elvtársakkal együtt vizsgálja meg, hogyan tudhatnánk az egyetemen folyó sportmunka feltételeit megjavítani. Erről január 15-ig a Rek­tori Tanácsnak adjon jelentést. /Pályamegvilágitás, adminiszt­ráció, stb./ Ugyancsak vizsgálják meg, hogy olyan helyeken, ahol hallgatóink hosszabb időt töltenek, hogyan tudjuk a sporto­lási lehetőséget biztosítani. 4. / Meg kell vizsgálni a lovas szakosztály munkáját. Minél többen tanuljanak meg lovagolni. Pelelős: Cselőtei elvtárs és Márton elvtárs. l\- 2 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom