Agrártudományi Egyetem rektori tanácsának jegyzőkönyvei, 1961-1962

1961. december 1.

3. napirendi pont: A Gödöllői Tangazdaság igazgatójának be számolón a« Udvari László: Beszámol a gazdaság tervteljesitéséről. 800,000 Bt ered­mény javuló lesz a gazdaság, annak ellenére, hogy száraz volt az időjá­rás. Az állattenyésztés azonban sokat segitett ezen a téren. A gazdaság­ban a kísérletek rendben folynak. A ráfizetéses kísérleteket nem tudja vállalni a gazdaság. A szubvenciós témák folynak. Vannak azonban olyan kísérletek, amelyekről a gazdaság nem is tud, csak a szubvenciót kérik. Ilyen van pl. a Takarmányozáscani tanszéken. Nagyon sok igényt nem tud­nak kielégíteni azon oknál fogva, hogy az oktatok csak januárban vagy februárban adják be a gazdasághoz kutatási igényüket. A gazdaság azon­ban már az év elején jóváhagyott tervvel rendelkezik, és rendszerint a későbbi igényeket nem vehetik figyelembe. - A termelőszövetkezetek ré­szére 5 bemutatót terveztek. - Szakmunkásképzés két vonalon folyik a gazd: ságban. - A tanszékekkel való kapcsolatuk jó. Gárdos Lász1ó: A szubvenciós kísérletek körül sok a probléma. Az elszá­molásoknál bizonyos hiányosságok voltaic, amelyeket az év végéig el tud­nak intézni. A következő évben ezekre nagy gondot kell fordítani.' A szubvenciós témákkal kapcsolatban úgy kell intézkedni, hogy azok a gaz­daságban folyjanak. A gazdaság a tisztaságra nagyobb gondot gf fordítson. Udvari László: A major és az igazgatóság rendbetétele már folyik. A jövőben ilyen kifogások már nem lesznek. Cselőtei László:A szubvenció még nincs jóváhagyva. A gazdaságnak már kész terve van. 'Nem lehet a kettőt összeegyeztetni. Rektor; A jövő hét folyamán lesz egy tárgyalás olyan vonatkozásban, hogy tudjuk az oktatási intézményeket megfelelő szintű tangazdaságokkal ellátni. Szó van arról, hogy a Kisállattenyésztési Kutató intézetet csa­tolják a gödöllői tangazdasághoz. Kéri a tanácstagok véleményét ezzel kapcsolatban. Udvari László: Véleménye szerint igen jó volna az egyesítés. Egy éven belül' garantálni tudná a nyereséges gazdálkodást. Egy jó néhány vezető szakember és adminisztratív munkaerő szabadulna fel, akiket másutt le­hetne hasznosítani. Cselőtei László: Véleménye szerint az egyetemnek jobb volna, ha egy na-' gyoM kísérletitérrel rendelkeznék. Ha a Hatvan-Ujmajor egyesítése megtörténik, akkor továbbra is fenn kell tartani a kapcsolatot a Kertészeti Kutató Intézettel, mert a tanszéknek nincs lehetősége az úrkúti gazdaság irányítására. Megfontolandónak tartja, hogy a most felfutott gazdaságot tovább növeljük. A tanszék nem tudja és" nem is kívánja ellátni az urkuti gazdaságot. 4. napirendi pont: Különfélék. Cselőtei László: Előterjesztést tesz Túsz Zsigmond, Barcsok Zoltán, Hagy Sándor és Szalai György tanársegéd II-ből tanársegéd I-be, Fekete József tanársegéd III-ból tanársegéd II-be való előléptetésére, vala­mint Béla Mária és Varga György tud. s.munkatársból tud. munkatárssá történő átminősítésére. Az előléptetéseket dékáni megbeszélésen megtár­gyalták. Minthogy a Szakszervezette1 véleménykülönbség van, szükségesnek tartja részlegesebben ismertetni a Kar személyi politikájának egyes vo­natkozásait« *- 3 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom