Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1960-1961

1960. november 14.

2 Dr.Bálint Andor egyetemi tanár: Az itteni tantervi javaslatokhoz szeretne hozzászólni. Szerinte nem helyes, hogy olyan sokféle gyakor­latot iktatunk be, /hetesi gyakorlat, munkagyakorlat stb./. A tantár­gyi gyakorlat előtt lévő üzemi gyakorlat sem helyes. Szerinte akkor lenne eredményes a gyakorlat a hallgatók számára, ha a 4 évbál 3-4 hónapot egyfolytában a gazdaságokban töltenének a hallgatók. Az óraszám csökkentés is nagyon meg kell' gondolnunk, mert ez az oktatók csökkentését is jelentené. Az összevont szisoriatokat nem tartja helyesnek. Pályi Ferenc : Az szeretné megemlíteni, hogy nem helyes hogy előre beiktatott idő szerint tartják a géptani gyakorlatokat,.mert ez sok esetben nem sikerül. A rossz időjárás miatt sokszor teremben tartják a gyakorlatot, amit viszont csak a szabadban lehet tökéletesen ismertetni. Helytelennek tartja még azt is, hogy 100-200-as létszámú hallgatóknak mutatják be egyszerre a gyakorlatot, amit 5-B bemutat a munkagépen a többi csak figyeli. így nem tudják tökéletesen elsajátítani a géptan ismeretét. A levelező oktatást is helyteleníti, mert szinte táviratilag adjuk le az anyagot a hallgatóknak. Ez mind meglátszik az államvizsgákon is, ahol a géptannal kapcsolatos kérdések a legtöbb esetben nem feleltek meg. Az a kérése, hogy a géptani oktatást, ha le­hetséges az ötödik, hatodik és hetedik félévre tegyék. így tökéleteseb­ben el tudnák a hallgatok sajátítani a géptani ismereteket. Dr.Magyart András rektor: Kéri az elvtársakat, hogy konkrét javas­latokat tegyenek, mert különben soha nem tudunk egy véleményre jutni. Az egyes félévek óraelosztásait ismerteti, amik az c elgondolásai. Majd felveti az államvizsga anyagának kérdését. A 9-ik félévnek az a feladata, hogy a hallgatók elsajátítsák a 8 félév tananyagát. Az állam­vizsga anyaga az elméletben felvett gyakorlatok-lennének. így a 9-ik félévben már olyan fizetést kannának a hallgatók, mint a gyakornokok. Vágsellyei István egyetemi tanár: Az a véleménye, hogy az elméleti órák idejét meg kell rövidíteni és a nyári gyakorlati időt pedig meghosszabbí­tani. A jó időt ki kell használni a gyakorlatokra. Ez csak a tanszékek közös megegyezésével történhet..Az c elgondolása szerint ismerteti az egyes félévek órabexosztását. Arra kell törekednünk, hogy amit oktatunk a hallgatóknak ne g is értsék. Általános mezőgazdasági jellegű anyagot kell oktatnunk. Az egy-egy szak­ra való specializálást az ötödik éven lehet megoldani*

Next

/
Oldalképek
Tartalom