Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1957-1958

1958. január 31.

- 4 ­^á3zl? tanszékvezető tanárok: Egye tértének Schei- + 6íxJ1JCX?r elvi:^rssaj-» nogy igenis ragaszk:ődni kell a gyakorlatok leté- teléhez is, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy igen sokan elméletben tudják az anyagot, de a gyakorlatban még nem is láttak egy-egy munkaesz­közt, munkagépet. Ákik gyakorlat nélkül csak az elmélet alapján lesznek szakemberek, azok az agrárszakemberek tekintélyét lejáratják. Viszont, kogy gyakorlatra tehessenek szert, a »oratoriumi gyakorlatot is bizto­sítani kell részükre. Fecznik János tanszékvezető docens* Azokat a kifogásokat, melyek most elhangzottak, nem először hallotta. Mindannyian tudjuk, hogy a le­velező oktatásnak hiányosságai vannak, de azzal, hogy ezeket leszögez­zük, még nem járultunk hozzáa munka megjavításához. Csatlakozik azon elvtársak véleményéhez, akik különbséget tesznek a rendes és levelező utón megszerzett diplomák értéke között. Mga is azon a véleményen van, hogy a laboratóriumi gyakorlatra a levelező tanulónak is szüksége van. Be erre a lehetőséget is biztosítani kell. Viszont a levelező és rendes tanuló laboratóriumi gyakorlata egyidőben ne legyen, mert ez mindkét cso­portra zavarólag hatna. Kérése, hassunk egyszer oda, hogy az alaposan kigondolt indítványokat, javaslatokat tett is kövesse. Szerinte is első­sorban azoknak a részére kell a levelező oktatást biztosítani, akik kint a gyakorlatban vezetőhelyen dolgoznak és az állás betöltése doktorátus­hoz van kötve. Fáiyl Ferenc tanszékvezető docens: Neki is az a tapasztalata, hogy a tan- székek nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy a levelező hallga­tók oktatása rendben megtörténjék. Példaként hozza fel: egy alkalommal igen felkészültek a gyakorlat tartására és ezen a gyakorlaton mindössze 15 fő jelent meg. A megszervezés mellett kellő szigort is kell a meg nem jelentekkel szemben alkalmazni és a gyakorlat letételét mindenkitől meg­követelni. Vátesellyei István tanszékvezető tanár: Úgy tudja, az egyetemi szabályzat kimohd'j'a,”hog“hä' välakT VáhhTmanyaix 10 éve megszakította, az azt nem folytathatja, mert 10 éves megszakítással a dolgok elévülnek. Szekeres László tanszékvezető egy.tanár: Az ilyenek száma mind kevesebb. £ki'k' 'tanulmányaikat mégszakitoxtak es hem zárták ki őket az egyetemről, tanulmányaikat folytathatják. A mezőgazdaságban, kint a gyakorlatban dol­goznak. A párt és a szakszervezet javasolja tanulmányaik továbbfolytatá­sának engedélyezését, módot kell arra nyújtani. Tóth Antal tanszékvezető docens: Hivatkozik az összeállított jelentés 2. oldalán az 1949-ben az egyetem átszervezése során kizárt hallgatók­kal kapcsolatban közöltökre. Javasolja, hogy ilyen megkülönböztetéseket ebben a vonatkozásban ne tegyünk, mert ez a bonyolult levelező oktatást még tovább kavarná. A levelező tagozatra való áttérés sokaknál azért van, mert itt könnyebben jut diplomához. Nem abban látja’a megnehezitóst,hogy az átiratkozást dékáni engedélyhez kell kötni, hanem abban, hogy a leve­lező oktatásban a követelményeket kell megszigorítani. A tanulmányi ered­mények elemzése azt mutatja, hogy a levelező hallgatóknak több mint fele elégtelen osztályzatot kap az egyes karokon. Ezjf azt mutatja, hogy a le­velező oktatás 6 évre tervezése nem alkalmas arra, hogy a résztvevők el­végezhessék az egyetemet. Meg kell vizsgálni, hogy a levelező hallgatás­ra jelentkezett kópes-e rendes hallgatókkal egyidőben elvégezni az anya­got, és ebben az esetben ezek számára A éves levelező oktatást kellene szervezni. A többieknek viszont lehetővé tenni, hogy hosszabb idő alatt szerezhessék meg a szükséges tudást. Viszont azokat, akik még a megenge­dett, előirt idő alatt sem képesek az anyagot elsajátítani, ki kell zár­ni az egyetemről. Semmi esetre sem szabad annak az elvnek érvényesülni, hogy a levelező oktatás könnyebb. ii

Next

/
Oldalképek
Tartalom