Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1957-1958

1958. január 31.

Berend József tanszékvezető docens: A hozzászólásokra az alábbiakban vá- íaszoi: A jelentés 4. oldalán foglaltak a feltett javaslatokra nagyban már válaszul is szolgálnak. Azt fel is olvassa. A vizsgára jelentkezet­tek a kitűzött időpontra kötelesek megjelenni. Aki nem jelenik meg, elég­telen osztályzatot kap és a vizsgát meg kell ismételni. De ehhez ragasz­kodni is kell. A levelező hallgatók vizsgaidejét úgy állitották be,hogy az az egyetemi vizsgaidőszakkal nem ütközik. - A levelező oktatás megja­vítása érdekében a korábban! főigazgatói rendelet előírásaira kell visz- szatérni. Ez előírja, hogy levelező oktatásra csak azt szabad felvenni, akinek két évi üzemi gyakorlata van. Azért van ilyen zür-zavar, hogy ezt nem vettük figyelembe. Ma az a helyzet, hogy a levelező oktatásra jelent­kezettek több mint 1/4 része vállalati ember. - Véleménye szerint ren­dezni kell a levelező hallgatók nyilvántartási munkáját. Ugyanis a leve­lező nyilvántartás jelenlegi állapota rendkívül zavaros és kiismerhetet­len. Sok esetben pl. azt sem lehet megállapítani, hogy a hallgató mikor és egyáltalán fizetett-e tandijat. - Rendszeres laboratóriumi és gyakor­lati oktatáá a levelezők esetében végrehajtani nem lehet, ezért a Leve­lező Bizottság úgy döntött, hogy 5 vagy 6 konzultációt tartsanak a tan­székek, azonkívül néhány kötelező laboratóriumi gyakorlatot. - A levele­ző oktatás időtartamára vonatkozó véleménye az, hogy rendkívül nehéz helyzetbe hoznánk a levelező hallgatókat akkor, ha lerövidítenénk az ok­tatási időt. A 8 éére történé elhúzásnak megint nem lenne értelme. Horváth János tanszékvezető tanár: Megköszöni Berend József kiegészítő hozzászólását'.' fez a kiegészítés alkalmas lesz arra, hogy a levelező ok­tatás módszerét megváltoztassuk, és a nappali és levelző hallgatók közöt­ti különbséget kiküszöböljük. 3. napirendi pont: Bejelentések, előterjesztések. 1. Felkéri Molnár Sándort, a dékáni Hivatal vezetőjét, hogy a beérkezett, honosításra váró kérelmeket ismertesse. Molnár Sándor hivatalvezető: Felolvassa a kérelmeket. 1. /K. Nagy Sándor, szül. Hajdúböszörmény, 1930., az Ivanovo! Mg. Főis­kolán 1955-ben no 185947 sz. alatt oklevelet nyert. A honosításnak nincs akadálya. 2. / Ballók Bertalan, szül. Láca, 1925. A Novocserkaszi Állatorvosi Főis­kola zoomérnöki fakultásán 1954-ben no 276895 sz. alatt oklevelet nyert. A honosításnak nincs akadálya. 3. / Nagy Györgyi, szül. Rum, 1933. Az Ivanovo! Mg. Főiskolán 1951-ben no 87892o sz. alatt oklevelet nyert. A honosításnak nincs akadálya. 4. / Tóth Lajos, szül. Budapest, 1932. A Ogyesszai Mg. Főiskolán 1956-ban no 32838o sz. alatt oklevelet nyert. A honosításnak nincs akadálya. 5. / Tobak István, szül. Kaposvár,1931» Az Ogyesszai Mg. Főiskolán 1956-ban no 328379 sz. alatt oklevelet nyert. A honosításnak nincs akadálya. 6. / Kopcsos Féter, szül. Somlójenő,1929. A Tusként! Mg. Főiskolán 1956-ban no 414484 sz. alatt oklevelet nyert. A honosításnak nincs akadálya. 7. / Ondó István, szül.Mezgtárkány 1929. A Harkovi Állattenyésztési Fő­iskolán 1955-ben no 989861 sz. alatt oklevelet nyert. A honosításnak nincs akadálya. 8. / Kozma Józsefné, szül. Szepesi Ilona. Szül. Nagyszénáson, 1929. A Le­ningrádi Mg. Főiskola agrárközgazdasági fakultásán 1955-ben no 873491 sz. alatt oklevelet nyert. A honosításnak nincs akadálya, 2. Berend József, az Agrárgazdaságtani tanszék vezetője beadványának ismer­tetése, melyben a levelező hallgatók tantervében is a Tervgazdaságtan eltörlését és a Mg. Kereskedelemtan bevezetését kéri. A Kari Tanács a kérelmet elfogadja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom