Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1962-1963

1963. június 27.

3 Kiváló tanulmányi eredményű hallgatók külön díjazás mellett megbízhatók deraonst- rátori feladatok ellátásával* Népköztársasági tanulmányi Ösztöndíjban részesülők külön díjazás nélkül is megbízhatók demonstrátorként* A 2o/a pont helyett: « A hallató félévét a dékán érvénytelenítheti és a hallgatót a félév megismétlésére utasíthatja, ha a»/ az igazolt hiányzások a 6 hetet meghaladják, az igazol/allan mulasztá­sok olyan mérvűek, hogy a tárgyból a félév elismerését nem teszik le- he tő vé • 3* napirendi pont: Jelentés a Lektorátus munkájáról* dr, Vargha György a felülvizsgáló bizottság elnöke a kiadott jelentéshez kór hozzászólást* Pajor Lados: Nagy forradalom van a nyelvoktatásban* tanszékünkön az oktatás igen változatos, de igen szükséges volna a jobb eredmény érdekében egy magnetofon az oktatáshoz* A hallgatók meghallgatják saját hangjukat, kiejtésüket és igy javí­tanak azon* Munkánkat még az is hátráltatja, hogy egyetlen fcép és ábra nem áll . rendelkezésünkre. sok hallgatónknak segítséget nyújtunk a külföldi levelezésben. Egy sérelmünk azonban van* Oktatóink besorolása igen alacsony. Én mint a Lekto­rátus vezetője tanársegédi fizetést kapok. Munkatársaim fizetése is igen alacsony, Másik amit szeretnék megemlíteni, a Karon az oktatók között a nyelvoktatás iránt aa érdeklődés igen alacsony* ' Kovács Aladár: A jelentés elolvasása után jó képet kap az ember a tanszék munká­járól* A bizottság eredményes munkát végzett. A Lektorátus feladatait bővíteni kellene az oktatók oktatása terén is* Ebben az esetben fel kellene szerelni a tanszéket technikailag is. Hont Jánosné: Heti 2 órában a hallgtóságot joboan megtanítani nem lehet* A hall­gatók diplomaterv védésénél igen szomorú képet kaptunk. A legismertebb műszaki szöveget vagy kifejezést is nehezen vagy egyáltalában nem ismerték. Az oktatók nyelvtanulása érdekében a Lektorátus mindent megtett* Javasolom azt, hogy az oktatók nyelvoktatását ne a Lektorátus, hanem a szakszer­vezet vállalja. Lehoczky László: A jelentés jó, el lehet fogadni* A Lektorátus dolgozói tisztes­séggel látják el munkájukat* Ha szakmailag fejlődni akarunk, a mai időkben fon­tos az orosz, angol, német sőt a francia nyelv tudása. A közép és általános iskolákban a nyelvtanításban van a hiba. Kevés amit ott, és ahogyan tanítanak* Nehéz erre az alapra újat tanítani. A Lektorátus kérésé helyes mert a magnó lehallgatása igen elősegíti a nyelvoktatást* Az oktatói nyelvtanulást is hasonlóan kellene megoldani* Bodolai Imre: A jelentés jó felfogadjuk* Kérdése az, hogy az előléptetéseknél figyelembe veszik-e a nyelvtudást, amely ma már igen fontos követelmény, Az okta­tóknak igen sok esetben kell kiküldetésben résztvenni és akkor merül,fel a kér­dés, ki menjen* Aki tudja a nyelvet, annak nem az a szakmai területe* Külföldön a mezőgépészek sokkal nagyobb nyelvismerettel rendelkeznek. Ha az emberek nem látják be a nyelvtanulás hasznát, az előléptetésnél figyelem­be kell venni a nyelvtudást, mely majd ösztökéli őket* Mikecz István: Javasolja, hogy a Tanács a jelentést fogadja el. UT

Next

/
Oldalképek
Tartalom