Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1962-1963

1963. június 27.

Zalai Sándorné: Kéri, hogy a hallgatók idegennyelvi oktatása mellett ha lehet nagyobb gondot fordítsanak a magyar nyelvtudásra, mert egyes hallgatók helyes­írása nem üti meg az egyetemi mértéket* Mikecz István: Bodolai elvtárs javaslatát Írásban kéri* Kér szintén egy kimuta­tást az oktatók végzett nyelv-vizsgáiról* Megköszöni a felülvizsgáló bizottság munkáját, melyet a Lektorátuson végzett* 4* napirendi pont: Folyó ügyek* Mikecz István a Főigazgatótól érkezett ügyiratot felolvassa, mely az államvizs­gák megtartását szabályozza. / 1963/64 tanévtől a politikai gazdaságtan államvizsgát eltörlik, a tárgyat szigor­lattal fejezik be. Zalai Sándorné kérdezi, hogy akik most államvizsgán megbuktak, azoknak kell-e ezek után mégegyszer államvizsgát tenni. Lehoczky László: Aki megbukott annak mégegyszer kell vizsgázni, de a mostani negyedévesek már szigorlattal zárják a tárgyat* Javasolja, hogy a dékán a tanszéki szigorlati bizottsághoz nevezzen ki két szakem­bert, igy a bizottság teljes lesz* Kovács Aladárt Közli, hogy Ember Mihály doktori disszertációjával kapcsolatosan a vélemények beérkeztek dr* Vargha György és dr* Beer György részéről* Javasol­ják a megvédésre való bocsájtást* Kéri a bejelentés szives tudomásulvételét, és kéri a bizottság kijelölését* A Tanács a bizottságba a következőket javasolja: Elnököt a dékán biz meg* Tagok: dr* Vargha György egyetemi docens dr* Beer György egyetemi docens Halupa Béla egyetemi adjunktus Közli továbbá, hogy Munteán György beküldte kérelmét. Főtárgy: ^raktorok - Autók t Melléktárgy: Politikai-gazdaságtan Mechanika* Kéri a doktori kérelem elfogadását. A Tanács a javaslatot elfogadta. Miután több hozzászólás nem volt, Mikecz elvtárs megköszönte a megjelenést és a Tanácsülést bezárta* Dr. Beer György

Next

/
Oldalképek
Tartalom